ԼԵՌՆԱ ՊԱԼՕՂԼՈՒ ԱՔՊՈՒԼՈՒԹ ՄԵԿՆԱԲԱՆԵՑ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՅՕՐԻՆՈՂՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԵՐԸ

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Եէլ­տէ­յիր­մե­նիի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ֆրան­սա­ցի յօ­րի­նող­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու ձօ­նուած հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Այս հա­մեր­գին ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ մեց­ցօ-սոփ­րա­նօ Լեռ­նա Պա­լօղ­լու­-Աք­պու­լութ, որ կա­տա­րո­ղա­կան ըն­դու­նա­կու­թիւն­ն

ե­րով ար­ձա­նագ­րեց փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն մը։ Ի­րեն նուա­գակ­ցե­ցաւ դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Ը­շըլ Կի­րայ։ Լեռ­նա Պա­լօղ­լու­-Աք­պու­լութ եր­գա­ցան­կի բո­լոր գոր­ծե­րը մեկ­նա­բա­նեց խոր տպա­ւո­րու­թիւն գոր­ծե­լով ունկն­դիր­նե­րուն վրայ, ո­րոնք ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին ջերմ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին զին­քը։

Այս երեկոյթը կազմակերպուած էր «Սեմիհա Պերքսօյ օփերա 2000» հիմնարկին կողմէ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015