ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԷԼԻԶ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Մա­մու­լի մէջ հրա­պա­րա­կում­նե­րու պա­կաս չկայ նաեւ մէկ այլ հա­յազ­գի նուի­րեա­լի՝ ֆրան­սա­հայ բժշկու­հի Է­լիզ Պօ­ղո­սեա­նի մասին: Բա­ւա­կան է ո­րո­նել ա­նոր ա­նու­նը՝ Elise Boghossian, ա­պա հա­մա­ցան­ցի մէջ կը հե­տե­ւին անգ­լե­րէն, ֆրան­սե­րէն, ա­րա­բե­րէն եւ այլ լե­զու­նե­րով ան­հա­շիւ յօ­դուած­ներն ու տե­սա­նիւ­թե­րը, ո­րոնք կը պատ­մեն այս զարմա­նա­լի հա­յու­հիի մա­սին: Ա­նոր կեան­քը նոյն­պէս նուի­րու­մի պատ­մու­թիւն մըն է՝ նուի­րում գաղ­թա­կան­նե­րուն եւ պա­տե­րազմի վի­րա­ւոր­նե­րուն:

Ֆրան­սա­կան թեր­թե­րը հա­յազ­գի Է­լիզ Պօղո­սեա­նը կո­չած են հրա­շա­գոր­ծու­հի, որ կ՚օգ­նէ բա­զում կա­րի­քա­ւոր­նե­րու եւ ոտ­քի կը հա­նէ հա­ւա­տը կորսն­ցու­ցած ան­ձե­րը՝ հա­զա­րա­ւոր մար­դի­կը տա­նե­լով ապ­րե­լու եւ յոյ­սի ճա­նա­պար­հով: Է­լիզ Պօ­ղո­սեան ը­սած է, որ մար­դոց օգ­նե­լը իր ողջ կեան­քի ե­րազան­քը ե­ղած է, միշտ օգ­նած է ա­տոր կարիքն ու­նե­ցող­նե­րուն, իսկ այժմ, ներ­կայ պա­տե­րազ­մող աշ­խար­հին մէջ հնա­րա­ւո­րութիւն ու­նի օ­ժան­դա­կե­լու ա­ւե­լի շատ մար­դոց՝ որ­ոնք կորսն­ցու­ցած են ի­րենց ա­ռող­ջու­թիւ­նը:

Բժշկա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու Էլիզ Պօ­ղո­սեան հայ գաղ­թա­կա­նի թոռ­նու­հի է, իր մեծ­հա­յե­րու եւ մեծ­մայ­րե­րու պատ­մութիւն­նե­րը զինք մղած են ձեռք բե­րել օգ­տա­կար մաս­նա­գի­տու­թիւն, զո­ր ան ի սպաս կը դնէ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի վի­րա­ւոր­նե­րուն օգ­նե­լու համար: Ֆրան­սա­ցի հա­յու­հին նոյն­պէս իր հար­ցազ­րոյց­նե­րու մէջ նշած է, թէ իր ե­րախտա­գի­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի բո­լոր այն ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն, որոնք ան­ցեալ դա­րաս­կիզ­բին հիւ­րըն­կա­լած են գաղ­թա­կա­նու­թեան ճա­նա­պար­հը բռնած հա­յե­րուն, իսկ այ­սօր ի­րենք ու­նին այդ օգնու­թեան կա­րի­քը:

Է­լիզ Պօ­ղո­սեան ա­սեղ­նա­բու­ժու­թեան մասնա­գէտ է: Ա­սեղ­նա­բու­ժու­թեամբ 2002 թուա­կա­նին զբա­ղած է նաեւ Լեռ­նա­յին Ղարա­բա­ղի մէջ: 2013 թուա­կա­նին այ­ցե­լած է Յոր­դա­նա­նի եւ Սու­րիոյ սահ­մա­նը, ուր կը գտնուի Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ա­մե­նէն մեծ գաղ­թա­կա­յա­նը եւ օգ­նած է հա­զա­րա­ւոր վիրա­ւոր­նե­րու: Այ­սօր Է­լիզ Պօ­ղո­սեան նոյն այդ գոր­ծը կը կա­տա­րէ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ: Հա­զա­րա­ւոր մար­դիկ կար­գի կը սպա­սեն շար­ժա­կան բժշկա­կան խցի­կի առ­ջեւ, ո­րու մի­ջո­ցաւ Է­լիզ Պօ­ղո­սեան կը տե­ղա­շար­ժուի Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ եւ անվ­ճար կ՚օգ­նէ պա­տե­րազ­մի սար­սա­փը տե­սած մար­դոց:

Խցի­կի մէջ կան 10 հա­զար ա­սեղ­նե­րով ժամա­նա­կա­կից ա­ռող­ջա­պա­հա­կան մի­ջոց­ներ, զորս ան կը գոր­ծա­ծէ թէ՛ որ­պէս ա­ռա­ջին բոյժ-օգ­նու­թիւն եւ նաեւ՝ հե­տա­գա­յին ստացուած վէր­քե­րը ա­սեղ­նե­րով դար­մա­նելու հա­մար: Ֆրան­սա­հայ բժշկու­հին չի­նական ժո­ղովր­դա­կան բժշկու­թիւն սո­րված է Չի­նաս­տա­նի Նան­քի­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, իսկ այ­նու­հե­տեւ մաս­նա­գի­տա­ցած է Վիեթնամ՝ Հա­նո­յի Ա­սեղ­նա­բու­ժու­թեան ազ­գա­յին հիմ­նար­կի ղե­կա­վար, Փրո­ֆ. Նկու­յէն Թայ Թհուի քով:

Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէջ, գոր­ծե­լով ռումբե­րու եւ կրա­կոց­նե­րու տա­րա­փի ներ­քոյ, Է­լիզ Պօ­ղո­սեան նաեւ տե­ղա­ցի մաս­նագէտ­նե­րու խում­բեր պատ­րաս­տած է, ո­րոն­ք ա­ռա­ջին բոյ­ժ­-օգ­նու­թիւ­նը ցոյց կու տան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած­նե­րուն: Ո­րոշ վայ­րե­րու մէջ հայ բժշկու­հին կը շրջի այլ բժիշկ­նե­րու հետ, ո­րով­հետեւ հնա­րա­ւոր չէ միայ­նակ հաս­նիլ բո­լոր այն կա­րի­քա­ւոր­նե­րուն, ո­րոնք ե­րի­տա­սարդ այս կնոջ կա­րիքն ու­նին: Իր հար­ցազ­րոյց­նե­րուն մէջ Է­լիզ Պօղո­սեան կ՚ը­սէ, որ ա­սեղ­նա­բու­ժու­թեամբ հնա­րա­ւոր է թէ՛ ցա­ւազր­կում կա­տա­րել եւ թէ բու­ժել բազ­մա­թիւ հի­ւան­դու­թիւն­ներ՝ նեար­դա­յին հա­մա­կար­գէն մին­չեւ շար­ժո­ղական:

Է­լիզ Պօ­ղո­սեան յայտ­նած է, որ եր­ջա­նիկ է, քա­նի որ գտած է իր կեան­քին ի­մաս­տը:

Ի­րենց ե­րի­տա­սարդ տա­րի­նե­րը ե­րախ­տագի­տու­թեան գա­ղա­փա­րին նուի­րած եր­կու հա­յե­րուն անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռի­թը մօտ օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ սպա­սուող մի­ջազ­գային մէկ ի­րա­դար­ձու­թիւնն է՝ «Աւ­րո­րա» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը, ո­րու ժա­մա­նակ մրցա­նակ­ներ կը տրուին աշ­խար­հի տա­րած­քին ի­րենց կեան­քով ու գոր­ծու­նէու­թեամբ նուի­րա­բե­րում եւ զո­հո­ղու­թիւն փաս­տած մար­դոց: Մրցա­նա­կը ստեղ­ծած են հա­յե­րը, սա­կայն ան պի­տի տրուի ի ե­րախ­տա­գի­տութիւն ա­նոնց, ո­րոն­ք փրկու­թեան ձեռք մեկ­նած են հայ ժո­ղո­վուր­դին:

Հայ որ­բու­հի Աւ­րո­րա Մար­տի­կա­նեա­նի անու­նը կրող «Աւ­րո­րա» մրցա­նա­կի ընտ­րող յանձ­նա­խում­բը ար­դէն յայ­տա­րա­րած է մրցա­նա­կի դափ­նե­կի­րի չորս յա­ւակ­նորդ­ներու ա­նուն­նե­րը. Մար­գա­րիտ Բա­րան­կի­ցէ՝ Պու­րուն­տիէն, Տքթ. Թոմ Քա­թի­նա՝ Սու­տանէն, Սա­յի­տա Ղու­լամ Ֆա­թի­մա՝ Փա­քիս­­տա­նէն եւ Հայր Պեռ­նարտ Կին­վի՝ Կեդ­րո­նա­կան Ափ­րի­կէի Հան­րա­պե­տու­թե­նէն:

ՅՈՎԻԿ ԷԹԵԷՄԷԶԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մը իր հետ բե­րած է մարդ­կա­յին բա­զում ճա­կա­տագ­րե­րուն ա­ռըն­չուող յու­զիչ պատ­մու­թիւն­ներ: Փախս­տա­կան­նե­րու, պա­տե­րազ­մի վի­րա­ւորնե­րու, զո­հուած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րու խնամ­քը ի­րենց վրայ վեր­ցու­ցած են մի­ջազ­գա­յին բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, մեծ եր­կիր­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­ներ, ո­րոնք ա­ւե­լի քան չորս տա­րիէ ի վեր ի­րենց ու­շադ­րու­թեան ներ­քոյ ա­ռած են սուրիա­կան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած մար­դոց, մա­նա­ւանդ՝ ե­րա­խա­ներն ու ծե­րե­րը: Կան եւ­րո­պա­կան բա­զում կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, ո­րոնք մար­դա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն եւ սնունդ, ա­պաս­տա­րան եւ բժշկա­կան օգ­նու­թիւն կը տրա­մադ­րեն հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րէն տու­ժած­նե­րուն եւ պա­տե­րազ­մի փախս­տական­նե­րուն: Այդ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն մէջ նշա­նա­ւոր­նե­րէն է ՄԱԿ-ի Փախստա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նեա­կը (UNHCR): Ան հիմ­նադ­րուած է տա­կա­ւին 1951 թուա­կա­նին՝ Երկ­րորդ աշ­խար­հա­մար­տի հե­տեւան­քով ա­նօ­թե­ւան մնա­ցած ա­ւե­լի քան մէկ մի­լիոն մար­դոց օգ­նե­լու նպա­տա­կով: Գրա­սե­նեա­կը եր­կա­րա­տեւ լու­ծում­ներ կ՚ա­ռա­ջար­կէ փախս­տա­կան­նե­րուն՝ կա­մա­ւոր հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան, ա­պաս­տան եր­կիր­նե­րու մէջ յար­մա­րուե­լու կամ եր­րորդ եր­կիր­նե­րու մէջ վե­րա­հաս­տա­տուե­լու հա­մար: Զուի­ցե­րիա՝ Ժը­նեւ տե­ղա­կա­յուած գրա­սե­նեա­կը, 1950 թուա­կա­նէն սկսեալ, օգ­նած է տաս­նեակ մի­լիո­նա­ւոր մար­դոց՝ ա­ղէտ­նե­րէն եւ հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րէն ետք նո­րո­վի սկսե­լու ի­րենց կեան­քին:

Աշ­խար­հի մէջ չդադ­րող հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րուն զուգա­հեռ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նեա­կի աշ­խա­տան­քը նոյն­պէս եր­բեք չէ դադ­րած: Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մէն ետք գրա­սե­նեա­կը զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մէջ ստեղ­ծած է փախս­տա­կա­նա­կան ճամ­բար­ներ, ո­րոնց­մէ ա­մե­նէն մե­ծը կը նկա­տուի Յոր­դա­նա­նի մէջ գտնուող «Ալ Զաա­թա­ր­»ի գաղ­թա­կա­յա­նը: Այ­սօր այդ գաղ­թա­կա­յա­նին մէջ հանգ­րուա­նած են ա­ւե­լի քան 90 հա­զար սու­րիա­ցի փախս­տա­կան­ներ, ո­րոնք փախս­տա­կա­նի կեան­քով կ՚ապ­րին վրան­նե­րու տակ, ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ցա­րան­նե­րու մէջ: Ճամ­բա­րին անդ­րա­դառ­նա­լու ա­ռի­թը ա­նոր հա­յա­զգի ղե­կա­վարն է՝ լի­բա­նա­նեան ծա­գու­մով ե­րի­տա­սարդ հա­յոր­դին՝ Յո­վիկ Է­թեէ­մէ­զեա­նը, ո­րուն քա­ջա­ծա­նօթ են ճամ­բար այ­ցե­լող գոր­ծիչ­նե­րը, հիմ­նադ­րամ­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը, քաղա­քա­կան այ­րե­րը: Մինչ Յոր­դա­նա­նի այս գաղ­թա­կա­յա­նին մէջ աշ­խա­տի­լը, Յովիկ Է­թեէ­մէ­զեա­ն մար­դա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւն­ներ ստանձ­նած է նաեւ ափ­րի­կեան եր­կիր­նե­րու մէջ՝ Թու­նուզ եւ այ­լուր: Մա­մու­լը մէկ ան­գամ չէ, որ անդ­րա­դար­ձած է հա­յազ­գի Յո­վիկ Է­թեէ­մէ­զեա­նի գոր­ծու­նէու­թեա­ն, նշե­լով, որ ինքն ալ սե­րած է գաղ­թա­կա­նի ըն­տա­նի­քէ եւ մեծ­հօր ու մեծ­մօր պատ­մու­թիւն­նե­րը իր մէջ սէր ու ձգտում յա­ռա­ջա­ցու­ցած են օգ­նել գաղ­թա­կան­նե­րուն, սա­տա­րել ա­նոնց եւ կանգ­նիլ կա­րի­քա­ւո­րու կող­քին: Յո­վիկ Է­թեէ­մէ­զեան ա­մէն օր հսկա­յա­կան աշ­խատանք կը կա­տա­րէ 90 հա­զա­րէ բաղ­կա­ցած գաղ­թա­կա­յա­նին մէջ, կը ղե­կա­վա­րէ գրա­սե­նեակ­նե­րը, ան­ձամբ կ՚այ­ցե­լէ փախս­տա­կան­նե­րուն, կը կար­գա­ւո­րէ ա­նոնց ա­ռօ­րեայ հո­գե­րը, կ՚ըն­դու­նի հիւ­րեր, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցի հսկա­յա­կան գաղ­թա­կա­յա­նի զա­նա­զան տա­րածք­նե­րու վրայ տե­ղա­կա­յուած վրան­ներ, պա­հեստ­ներ, կը ծա­նօ­թաց­նէ սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի փախս­տա­կա­նա­կան ե­րե­սա­կին հետ: Հա­զա­րա­ւոր ե­րախա­ներ, ծե­րեր, կի­ներ, յղի կի­ներ, հի­ւանդ­ներ ու յու­սա­հատ մար­դիկ Յոր­դա­նա­նի կի­զիչ ա­րե­ւուն տակ, ա­նո­րո­շու­թեան քօ­ղին ներ­քեւ կը սպա­սեն պա­տե­րազ­մի աւար­տին: Ա­նոնց ճա­կա­տա­գի­րը տնօ­րի­նող­նե­րու գոր­ծը դիւ­րին չէ. պար­տա­ւոր են ոչ միայն սնունդ եւ ա­պաս­տա­րան տրա­մադ­րել, այլ նաեւ յոյս նե­րառ­կել տունն ու աշ­խա­տան­քը կորսնցու­ցած հա­զա­րա­ւոր մար­դոց: Ա­մէն օր յոյ­սի բա­զում պա­շարով Յո­վիկ Է­թեէ­մէ­զեան կ՚ուղ­ղուի ար­դէն ծա­նօթ սու­րիա­ցի փախս­տա­կան­նե­րուն վրան­նե­րը... Ե­րախ­տա­գի­տու­թեան զգա­ցում է թե­րեւս, որ ե­րի­տա­սար­դը կը փո­խանցէ տա­րի­ներ անց, այն բա­նէն ետք, երբ օ­տար­ներ նոյն կեր­պով սա­տա­րած են հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն՝ օ­տար եր­կիր­նե­րու մէջ...

«ԱՈՒՐՈՐԱ» ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ

«Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան հա­մաշ­խարհա­յին մրցա­նա­կը ա­մէն տա­րի Ապ­րի­լին պի­տի շնոր­հուի մէկ հո­գիի եւ ընտ­րուած թեկ­նա­ծուն կը ստա­նայ 100 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի պար­գեւ եւ նուի­րա­տուու­թեան շղթան շա­րու­նա­կե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն՝ 1 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի դրա­մաշ­նոր­հի ներ­կա­յաց­նե­լով ի­րեն ո­գեշն­չած մար­դա­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն:

«Աու­րո­րա» մրցա­նա­կը հիմ­նած են 100 LIVES (Հարիւր կեանք) նա­խա­ձեռ­նու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րը՝ յայտ­նի գոր­ծա­րար­ներ եւ բա­րե­րար­ներ Ռու­բէն Վար­դա­նեանն ու Նուպար Ա­ֆէ­յեա­նը եւ Նիւ Եոր­քի «Քար­նե­կի» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Վար­դան Գրի­գո­րեա­նը: Ա­մէ­նա­մեայ այս մրցա­նա­կը ստեղծուած է մարդ­կու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս ուղ­ղե­լու աշ­խար­հի մէջ այ­սօր տե­ղի ու­նե­ցող ա­ղէտ­նե­րուն եւ ոճ­րագոր­ծու­թիւն­նե­րուն եւ խրա­խու­սե­լու ջա­նքե­րը այն հե­րոս­նե­րուն, ո­րոնք մարդ­կա­յին կեան­քեր կը փրկեն: 100 LIVES նա­խա­ձեռնու­թեան հիմ­նադ­րած «Աու­րո­րա» (Aurora) մրցա­նա­կի ար­ձա­նի­կի գծագ­րա­կան պատ­կե­րը պի­տի ստեղ­ծեն Հա­յաս­տա­նի «Թու­մօ» ստեղ­ծա­րար ա­րուես­տա­գի­տութեան կեդ­րո­նի սա­նե­րը:

Յաղ­թող կար­գա­խօսն ու գու­նապ­նա­կը պիտի յայ­տա­րա­րուին 100 LIVES-ի պաշ­տօ­նա­կա­տար ան­ձե­րուն կող­մէ՝ Ապ­րի­լի 23-ին, Դի­լի­ջա­նի մէջ:

Մար­գա­րիտ Փա­րան­կի­ցէ կը գոր­ծէ ափ­րիկեան Պու­րուն­տի պզտիկ պե­տու­թեան Խա­ղա­ղու­թեան տուն (Maison Shalom) խնամ­քի տան եւ REMA հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ: Ան Պու­րուն­տիի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տերազ­մի տա­րի­նե­րուն հա­զա­րա­ւոր կեան­քեր փրկած է՝ խնա­մե­լով որ­բերն ու փախս­տական­նե­րը։ Ազ­գու­թեամբ թութ­սի Փա­րան­կի­ցէ պա­տե­րազ­մի սկզբնա­կան շրջա­նին հետապն­դու­մէ փրկե­լու նպա­տա­կով փոր­ձած է թաքց­նել ազ­գու­թեամբ հու­լու 72 ա­մե­նէն մօտ դրա­ցի­նե­րը, սա­կայն երբ զա­նոնք գտած են, ան­մի­ջա­պէս սպան­նած են այդ ա­հա­սարսուռ դէպ­քի ա­կա­նա­տե­սը դարձ­նե­լով նաեւ Բա­րան­կի­ցէն։ Այս դա­ժան մի­ջա­դէ­պէն ետք Մար­գա­րիտ Փա­րան­կի­ցէ իր կեան­քը նուի­րած է փախս­տա­կան­նե­րը եւ ե­րա­խա­ները խնա­մե­լու գոր­ծին։ Ան փրկած է ընդ­հա­նուր առ­մամբ երեսուն հա­զար ե­րա­խայ եւ 2008 թուա­կա­նին հիմ­նած է հի­ւան­դա­նոց, ուր մինչ օրս բժշկա­կան օգ­նու­թիւն ստա­ցած է ութսուն հա­զար հո­գի։

Մրցա­նա­կի միւս թեկ­նա­ծուն՝ Տքթ. Թոմ Քա­թի­նա Սու­տա­նի Նու­պա լեռ­նե­րու «Գթութեան մայ­ր» հի­ւան­դա­նո­ցի միակ բժիշկն է: Ա­մե­րի­կա­ցի մաս­նա­գէ­տը Հա­րա­ւա­յին Սու­տա­նի հետ սահ­մա­նա­մերձ այս գօ­տիի վրայ ան­ձամբ պա­տաս­խա­նա­տու է տա­րա­ծքաշր­ջա­նի հինգ հարիւր հա­զար բնակ­չի բոյժ-ս­­պա­սարկ­ման հա­մար։ Հա­կառակ Սու­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ տա­րած­քի բազ­մա­կի ռմբա­կո­ծում­նե­րուն, Տքթ. Թոմ Քա­թի­նա մարդ­կանց օ­ր ու գի­շեր հա­սա­նե­լի ըլ­լա­լու հա­մար մշտա­պէս ապ­րած է հի­ւան­դա­նո­ցի տա­րած­քին։ Ա­նոր անձ­նուէր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը լու­սա­բա­նուած է բազ­մա­թիւ լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րու եւ մար­դա­սի­րական օգ­նու­թիւն տրա­մադ­րող կազ­մա­կերպու­թիւն­նե­րու կող­մէ: TIME պար­բե­րա­կա­նը 2015 թուա­կա­նին զինք հռչա­կած է ա­մե­նէն ազ­դե­ցիկ ան­հատ­նե­րէն մին:

100 LIVES խում­բի հա­յե­րու կող­մէ ու­շադրու­թեան ար­ժա­նա­ցած միւս թեկ­նա­ծուն, որ կրնայ ըլ­լալ ստա­նայ «Աու­րո­րա» համաշ­խար­հա­յին բա­րե­սի­րա­կան մրցա­նա­կը, Սա­յի­տա Ղու­լամ Ֆա­թի­ման է, որ իր կեան­քը նուի­րած է պարտ­քի դի­մաց ֆի­զի­քա­կան շահա­գործ­ման են­թար­կուող­նե­րը փրկե­լու՝ փոր­ձե­լով վե­րաց­նել մե­րօ­րեայ ստրկու­թեան վեր­ջին ձե­ւե­րէն մին: Ֆա­թի­մա Փա­քիս­տա­նի «Կա­խեալ շա­հա­գոր­ծուող­նե­րու ա­զա­տագրու­թեան ճա­կա­տ­»ի (BLLF) գլխա­ւոր քար­տու­ղարն է։ Կազ­մա­կեր­պու­թեան ջան­քերով փրկուած են ա­ղիւ­սի թրծման գոր­ծարան­նե­րու մէջ պարտ­քի դի­մաց բռնու­թեամբ աշ­խա­տող հա­զա­րա­ւոր մար­դիկ, այդ կար­գին՝ 21 հա­զար ե­րա­խայ։ Ա­նոնց պարտքի տո­կոս­նե­րը այն­քան բարձր են, որ այդ մար­դիկ ամ­բողջ կեան­քը, ըստ էու­թեան, հար­կադ­րուած են աշ­խա­տիլ ծայր աս­տի­ճան աղ­քա­տու­թեան եւ յա­ճախ նաեւ՝ դա­ժան պայ­ման­նե­րու մէջ։ Ֆա­թի­մա­յի դէմ ան­ցեալին բազ­մա­թիւ մա­հա­փոր­ձեր ի­րա­կա­նացուած են։ Գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թաց­քին ան բազ­միցս են­թար­կուած է ֆի­զի­քա­կան բռնու­թեան։

Եւ վեր­ջա­պէս Հայր Պեռ­նար Կին­վին է վեր­ջին թեկ­նա­ծուն, որ հո­գե­ւո­րա­կան դարձած է տաս­նինն տա­րե­կա­նին, երբ եր­կա­րա­տեւ բռնու­թիւն­նե­րու ու հի­ւան­դու­թեան հե­տե­ւան­քով կորսն­ցու­ցած է հայրն ու չորս քոյ­րե­րը։ Հե­ռա­նա­լով հայ­րե­նի Տո­քո­յի Լո­մէ քա­ղա­քէն՝ Հայր Կին­վին տե­ղա­փո­խուած է Կեդ­րո­նա­կան Ափ­րի­կէի Հան­րա­պե­տու­թիւն: Սահ­մա­նա­մերձ փոք­րիկ Պոս­սեմ­տե­լէ քա­ղաքին մէջ ան գլխա­ւո­րած է տեղ­ւոյն կա­թո­ղի­կէ դպրո­ցը, ե­կե­ղե­ցին եւ Յով­հան­նէս Պօղոս Բ. Պա­պի ա­նու­նը կրող հի­ւան­դա­նո­ցը։ Սա­կայն 2012 թուա­կա­նին Կեդ­րո­նա­կան Ափրի­կէի Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ մահ­մե­տա­կան Սե­լե­կա դա­շին­քի ապս­տամբ­նե­րու եւ Հա­կա­պա­լա­քա­նե­րու քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հա­զօ­րի մի­ջեւ (Anti-balaka) քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ կը ստեղ­ծուի։ Տե­ղի ու­նե­ցող բռնու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին Հայր Կին­վիի ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ա­պաս­տա­րան ու բժշկա­կան օգ­նու­թիւն տրա­մադ­րած է հա­կա­մար­տու­թեան եր­կու կող­մե­րու տու­ժած­նե­րուն՝ հե­տապն­դու­մէ ու մա­հէ փրկե­լով հա­րիւ­րա­ւոր մար­դիկ։

«Աու­րո­րա» մրցա­նա­կը դափ­նեկ­րին կը շնոր­հէ Ընտ­րող յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ,  Not On Our Watch բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­հիմ­նա­դիր աշ­խար­հահռչակ դե­րա­սան Ճորճ Քլու­նին՝ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

​ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016