ԵՐԵՒԱՆԻ Մէջ Բացուած է «Սասունցի Դաւիթ» Որմնաքանդակը

Ե­րե­ւա­նի Գա­ֆէս­ճեան ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ (ԳԱԿ) պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուած է քան­դա­կա­գործ, Ա­լեք­սանդր Թա­մա­նեա­նի ար­ձա­նի հե­ղի­նակ Ար­տա­շէս Յով­սէ­փեա­նի «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» որմ­նա­քան­դա­կը:

Վար­պե­տին 85-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ըն­դա­ռաջ որմ­նա­քան­դա­կը այ­սու­հե­տեւ մշտա­պէս բաց պի­տի ըլ­լայ այ­ցե­լու­նե­րու հա­մար՝ հան­դի­սա­նա­լով Կաս­կադ հա­մա­լի­րի ճար­տա­րա­պե­տու­թեան ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը: Բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղած է նաեւ հե­ղի­նա­կը:

«1980-ա­կան­նե­րուն, երբ Կաս­կա­դը դեռ կը կա­ռուց­ուէր, զիս կան­չեց Ճիմ Թո­րո­սեա­ն ու ը­սաւ, որ Կաս­կա­դի մէջ կայ եր­կու սրահ, ո­րոնց վրայ պէտք է աշ­խա­տինք: Մէ­կուն վրայ պէտք է աշ­խա­տէի ես, իսկ միւ­սին վրայ՝ Գրի­գոր Խան­ջեա­ն: Սրա­հը 7 մեթր բարձ­րու­թիւն ու 20 մեթր եր­կա­րու­թիւն ու­նէր: Չորս վար­պետ­նե­րու հետ չորս տա­րի շա­րու­նակ աշ­խա­տե­ցանք եր­րորդ յար­կին վրայ գտնուող այդ սրա­հի վրայ: «Սա­սուն­ցի Դա­ւի­թ» որմնաքանդակը տու­ֆէ քան­դա­կած եմ ամ­բողջ պա­տի վրայ, ուր ներ­կա­յա­ցուած են 36 մեծ, փոքր ու մի­ջին դրուագ­ներ: Կո­ջո­յեա­նի ման­րան­կար­չու­թիւնն է, զո­ր ես վե­րա­ծած եմ յու­շա­հա­մա­լի­րի», ը­սած է Ար­տա­շէս Յով­սէ­փեան:

«Նա­խա­գի­ծը Մոս­կուա­յի մէջ չէր հաս­տա­տուած՝ ծախ­սա­տար ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով: Կա­րէն Տե­միր­ճեան իր մօտ հրա­ւի­րած էր Ար­տա­շէս Յով­սէ­փեա­նն ու Գրի­գոր Խան­ջեա­նը ու խնդրած էր, որ գրու­թեան հա­մա­ձայն նուի­րա­բե­րեն սրահ­նե­րը ժո­ղո­վուր­դին: Այդ­պէս ալ ե­ղած է», բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ  ը­սած է գրող Վա­նուշ Շեր­մա­զա­նեա­ն:

Որմ­նա­քան­դա­կի հան­րա­յին բա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­յի­սի 21-ին՝ «Թան­գա­րա­նա­յին գի­շեր» ա­մե­նա­մեայ ձեռ­նար­կի ծի­րէն ներս: Սրա­հին մուտ­քը անվ­ճար է:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016