ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Թէ­քէեան» տա­րե­կան մրցա­նա­կա­բաշխ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ «Թէ­քէեան» մշա­կու­թա­յին միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան դափ­նե­կիր­նե­րը Ե­րե­ւա­նի «Թէ­քէեան» կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ ստա­ցան ի­րենց մրցա­նակ­նե­րը։

Գրա­կա­նու­թեան, ե­րաժշ­տու­թեան եւ գե­ղա­րուես­տի մրցա­նակ­նե­րը յանձ­նուե­ցան Շա­քէ Ղա­զա­րեա­նի ա­նու­նով։ Մա­նուկ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ հնարք­ներ պար­գեւն ալ յանձ­նուե­ցաւ «Ա­րա-Մա­րալ» ա­նուան ներ­քեւ՝ հաս­տա­տուած Սիլ­վա Տէր-Ստե­փա­նեա­նի կող­մէ։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին Հա­յաս­տա­նի Փոխ-վար­չա­պետ Վա­չէ Գաբ­րիէ­լեան, «Թէ­քէեան» մշա­կու­թա­յին միու­թեան Հա­յաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի նա­խա­գահ եւ «Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան» պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Ռու­բէն Միր­զա­խա­նեան, ինչ­պէս նաեւ Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թե­նէն Ե­րուանդ Ա­զա­տեան։

Այս տա­րուան դափ­նե­կիր­ներն էին՝ Ռո­պէրթ Ա­միր­խա­նեան (ե­րաժշ­տու­թիւն), Փա­րա­ւոն Միր­զո­յեան (գե­ղա­րուեստ), Դա­ւիթ Յով­հան­նէս (գրա­կա­նու­թիւն) եւ Այ­տա Անդ­րէա­սեան (ման­կանց հնարք­ներ)։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 27, 2016