ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՆԵԿԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԸ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ ԲԱՑՕԹԵԱՅ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՈՎ ՄԸ

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին ե­րաժշ­տա­կան թատ­րո­նը վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցօ­թեայ ներ­կա­յա­ցու­մով մը հան­դէս ե­կաւ՝ մա­նուկ­նե­րու ա­ռօ­րեան հե­տաքրքրա­կան դարձ­նե­լու նպա­տա­կով։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Խան­ճեան փո­ղո­ցին վրայ գտնուող զբօ­սայ­գիի տա­րած­քէն ներս թատ­րո­նի դե­րա­սան­նե­րը մա­նուկ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցին «Ե­րեք խո­զուկ­նե­րու նոր ար­կած­նե­րը» ա­նուն խա­ղը։ Մա­նուկ­նե­րու հա­մար ար­դէն յայտ­նի այդ խո­զուկ­նե­րու ար­կած­նե­րը նոր տե­սան­կիւ­նով մը ցու­ցադ­րուե­ցան, ինչ որ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց փոք­րիկ հան­դի­սա­տես­նե­րուն մօտ։ Բե­մադ­րիչն էր Սամ­սոն Ստե­փա­նեան, իսկ ներ­կա­յա­ցուած գոր­ծին հե­ղի­նակն ու յօ­րի­նո­ղը՝ Վա­հէ Հայ­րա­պե­տեան։

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին ե­րաժշ­տա­կան թատ­րո­նի տնօ­րէն Վար­դան Գրի­գո­րեան այս առ­թիւ նշեց, թէ ի­րենց թատ­րո­նը բա­ւա­կան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը գտնուի վե­րա­նո­րոգ­ման մէջ։ Խում­բը կը փոր­ձէ ներ­կա­յա­ցում­նե­րը չդադ­րեց­նել եւ այս պատ­ճա­ռաւ նա­խընտ­րած է հիւ­րա­խա­ղե­րու այ­լընտ­րան­քա­յին ճա­նա­պարհ մը։ Այս ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին այ­ցե­լու­թիւն մը տրուած է դէ­պի Ար­ցախ։ Ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ել­քեր կը փնտռէ, որ­պէս­զի թատ­րո­նը չկորսնց­նէ իր աշ­խա­տան­քա­յին թա­փը։ Ի­րենց խա­ղա­ցան­կին վրայ մա­նուկ­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սուած այս ներ­կա­յա­ցումն ալ հե­տաքրք­րու­թեամբ ըն­կա­լուած է թէ՛ պա­տա­նի հան­դի­սա­տես­նե­րուն եւ թէ ա­նոնց ծնող­նե­րուն կող­մէ։ Ուս­տի, ա­ռա­ջարկ ներ­կա­յա­ցուած է այս ներ­կա­յա­ցու­մը ցու­ցադ­րել նաեւ բա­ցօ­թեայ ձե­ւա­չա­փով։ Ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, այս ներ­կա­յա­ցու­մը բո­լոր տա­րիք­նե­րէ մար­դոց հա­մար է։ Ան կ՚անդ­րա­դառ­նայ բա­զում ընդ­հան­րա­ցած հար­ցե­րու. օ­րի­նակ՝ այն աստ­ղե­րուն, ո­րոնք քիչ մը հան­րա­յայտ կը դառ­նան, կը սկսին դուրս գալ ի­րենց բուն կեր­պա­րէն ու կը փո­խուին։

«Աստղ դառ­նա­լէ վերջ ան­կում ու­նե­նալն ալ կայ։ Ներ­կա­յաց­ման մէջ մեր բո­լոր ե­րեք խո­զուկ­նե­րը ան­տա­ռի աստ­ղեր են, եր­գեր գրած են, որ­պէս աստղ, այ­լեւս չեն փա­փա­քիր ապ­րիլ ի­րա­րու հետ։ Իսկ գայ­լը երգ կը գրէ, կը փոր­ձէ ա­նոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րին ներ­կա­յաց­նել զայն ի­մա­նա­լու հա­մար, որ կը հաւ­նի՞ն, թէ ոչ։ Բայց, որ­պէս աստ­ղեր, ա­նոնք կը մեր­ժեն, նոյ­նիսկ հաւ­նե­լու պա­րա­գա­յին։ Սա բա­ւա­կան ար­դի­կան նիւթ մըն է։ Մեր ստեղ­ծա­գոր­ծող ե­րի­տա­սարդ­ներն ալ յա­ճախ կը ջլա­տուին», նկա­տեց Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին ե­րաժշ­տա­կան թատ­րո­նի տնօ­րէ Վար­դան Գրի­գո­րեան։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015