ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ ձե­ւով գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դնել հե­տաքրք­րա­կան գոր­ծեր։ Այս­պէս, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին օրհ­նու­թեամբ, վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Գէորգ Դ. եւ իւր ժա­մա­նա­կը (1812-1882)» եր­կը, ո­րու հե­ղի­նակն է Վահ­րամ Եպսկ. Ման­կու­նի։ Այս գոր­ծը նա­խա­պէս հրա­տա­րա­կուած է Փա­րի­զի «Վէմ» ամ­սագ­րին մէջ, 1933-1937 թուա­կան­նե­րուն։

Այս գիր­քը ձօ­նուած է հա­յոց ե­կե­ղեց­ւոյ ա­մե­նա-ն­ըշա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն երա­նաշ­նորհ Տ.Տ. Գէորգ Դ. Կոս­տանդ­նու­պոլ­սե­ցի Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սին (1866-1882)։ Ժա­մա­նա­կի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն քա­ջա­տե­ղեակ եւ յա­ճախ ան­մի­ջա­կան մաս­նա­կից Վահ­րամ Եպսկ. Ման­կու­նի այս ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նով ոչ միայն ներ­կա­յա­ցու­ցած է հո­գե­լոյս հայ­րա­պե­տի ստոյգ կեն­սագ­րու­թիւ­նը, այ­լեւ տուեալ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ վա­ւե­րա­կան պատ­մու­թիւ­նը։

Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 140-ա­մեա­կին ձօ­նուած այս հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցուած է՝ աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ ու ծա­նօ­թագ­րու­թեամբ հաս­տա­տու­թեան դա­սա­խօս­նե­րէն Տոց. Պետ­րոս Յով­հան­նի­սեա­նի։

Գիր­քը տպուած է մե­կե­նա­սու­թեամբ «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015