Կիներ 007-ի Շարժանկարներուն Մէջ

6 Նո­յեմ­բե­րին կը սկսի ցու­ցադ­րուիլ Ճէյմս Պոն­տի նոր շար­ժան­կա­րը՝ «Սփեք­թըր» (ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Բրի­տա­նիոյ մէջ, 26 Սեպ­տեմ­բե­րին):

Հա­մա­ցան­ցի տար­բեր կայ­քեր ա­միս­նե­րէ ի վեր հա­րուստ են «Սփեք­թըր»ի մա­սին  նիւ­թե­րով:

Յատ­կան­շա­կան նո­րու­թիւ­նը այն է, որ ի­տա­լա­ցի դե­րա­սա­նու­հի Մո­նի­քա Պե­լու­չի 51 տա­րե­կա­նին դար­ձած է Պոն­տի շար­ժան­կար­նե­րու ա­մենէն տա­րեց հե­րո­սու­հին:

Ար­դա­րեւ, սքան­չե­լի է, երբ նկա­տի առ­նենք ամ­բողջ պատ­մու­թիւ­նը շար­ժան­կար­նե­րու, ո­րոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կար­ծես թէ կը փոր­ձեն ձե­ւաց­նել, որ կի­նե­րը կը դադ­րին գո­յու­թիւն ու­նե­նա­լէ, ան­գամ մը որ անց­նին երեսունչորս տա­րե­կա­նը:

Պոն­տի շար­ժան­կար­նե­րու շար­քին մէջ, ան­շուշտ, ա­ռա­ջին կի­նը Ուր­սու­լա Անտ­րեսն էր, որ 1962-ին պատ­րաս­տուած «Տաք­թըր Նօ»ին մէջ ծո­վէն ե­լաւ սպի­տակ պի­քի­նի հա­գած:

Այդ օ­րե­րուն 20-ա­մեայ Ուր­սու­լա Անտրեսը Պոն­տի կի­նե­րու չա­փա­նիշ ճշդեց կար­ծես… «Տաք­թըր Նօ»ին մէջ իբ­րեւ Հո­նի Ռայ­տըր՝ ան հա­ւա­սա­րա­պէս ցան­կա­յա­րոյց, հա­մար­ձակ եւ ան­կախ էր, եւ ա­սոնք զինք ա­ւե­լի քա­շո­ղա­կան դար­ձու­ցին:

Ար­դա­րեւ, ինք­նա­բաւ, միա­ժա­մա­նակ դիւ­րա­բեկ ըլ­լա­լու այս հե­տաքրք­րա­կան խառ­նուրդն է, որ ըստ քննա­դատ­նե­րու, շար­ժան­կա­րի պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին կը տար­բե­րա­կէ Պոն­տի աղ­ջիկ­նե­րը՝ լրտե­սա­կան շար­ժան­կար­նե­րու մէջ ե­րեւ­ցող աղ­ջիկ­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թե­նէն:

Կաս­կած չկայ, որ կին կեր­պար­նե­րը, թի­ւով եօթանասունեօթ, Պոն­տի շար­ժան­կար­նե­րուն մէջ ա­ռանց­քա­յին դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­ցած են, սա­կայն եր­կար ա­տեն ա­նոնք պար­զա­պէս ա­ն-ւանուած են «Պոն­տի աղ­ջիկ­ներ», կար­ծես՝ 007-ի հա­մար ժա­ման­ցի, զբա­ղու­մի ա­ռար­կա­ներ ըլ­լա­յին, այժմ շնոր­հիւ բե­մադ­րիչ Սեմ Մեն­տե­զի, ա­նոնք կ՚ա­ն-ւա­նուին՝ «Պոն­տի կի­ներ»:

«Մինչ Ուր­սու­լա  Ան­տերս կրնայ Պոն­տի շար­ժան­կար­նե­րու ի­գա­կան նա­խա­տի­պը ըլ­լալ, բազ­մա­թիւ կի­ներ ի­րենց  ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը դրոշ­մե­ցին 007-ի շար­քին վրայ, որ  ոչ միայն ըն­դար­ձա­կուե­ցաւ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի եւ տա­րած­քի, այ­լեւ ըն­կե­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ա­ռում­նե­րով:

Ա­ռա­ջին Պոն­տը՝ Շոն Քո­նը­րի, հար­ցազ­րոյ­ցի մը մէջ նշած էր, թէ ինք ոչ մէկ սխալ կը տես­նէ կին մը հա­րուա­ծե­լու մէջ:

Ճիշդ է՝ կի­նե­րու հան­դէպ ամ­բողջ մտայ­նու­թիւն մը, մօ­տե­ցում մը տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին փո­խուած է, սա­կայն ե­րեք տա­րի ա­ռաջ հրա­պա­րա­կուած «Սքայ­ֆոլ»ին մէջ, ա­նարգ ո­ճի­րով մը Պոն­տի ըն­կե­րու­հիին սպա­նու­թիւ­նը մաս­նա­ւոր ար­ձա­գան­գի չ՚ար­ժա­նա­նար 007-ի կող­մէ: «Սքայ­ֆոլ»ի վեր­ջա­ւո­րու­թեան նաեւ կը սպան­նուի՝  Պոն­տի վեր­ջին եօթ ժա­պա­ւէն­նե­րուն մէջ Էմ.Այ.6 սպա­սար­կու­թեան  պե­տին դե­րը  մարմ­նա­ւո­րող շար­ժա­պատ­կե­րի ապ­րող հսկան՝ Տի­կին Ճու­տի Տենչ, որ կա­րե­լի է միայն պատ­կե­րաց­նել  իբ­րեւ ան­մահ մը թէ՛ կեան­քի եւ թէ շար­ժա­պատ­կե­րի մէջ:

Ութ­սու­նա­մեայ Տի­կին Ճու­տի Տենչ ան­ցեալ տա­րի հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին բա­ցա­յայ­տեց, որ լա­ցած է, երբ Պոն­տի շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու ար­տադ­րիչ­նե­րը ը­սած են ի­րեն, որ Էմ.Այ.6 սպա­սար­կու­թեան պե­տը «Սքայ­ֆոլ»ին մէջ կը սպան­նուի եւ ինք այ­լեւս դեր չու­նի:

«Ին­ծի նրբօ­րէն ը­սին, եւ ես խնդա­ցի ար­ցունք­նե­րուս ընդ­մէ­ջէն: Հան­գու­ցեալ ա­մու­սինս (դե­րա­սան Մայ­քըլ Ո­ւի­լիամս) քա­ջա­լե­րած էր զիս, որ­պէս­զի ըն­դու­նիմ Պոն­տի ժա­պա­ւէն­նե­րուն մաս­նակ­ցի­լը: Ան կ՚ու­զէր ապ­րիլ Պոն­տի կնոջ մը հետ: Օ՜հ, Աս­տուած իմ…»:

Վստա­հա­բար շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու այս շար­քը տա­կա­ւին եր­կար տա­րի­ներ պի­տի շա­րու­նա­կուի: Եւ մինչ մենք տա­րուէ տա­րի կը մեծ­նանք, աշ­խար­հի ա­մե­նէն հռչա­կա­ւոր լրտե­սը՝ Պոնտ, Ճէյմս Պոնտ պի­տի մնայ նոյն տա­րի­քին:

ՊՈՆՏ «ՆԵՐՇՆ­ՉՈՂ»

Ճէյմս Պոնտ շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու շար­քը ա­ւե­լի քան յիսուն տա­րուան ըն­թաց­քին բազ­մա­թիւ նիւ­թեր հայ­թայ­թած է հա­րիւ­րա­ւոր գիր­քե­րու, պատ­կե­րաս­փիւ­ռա­յին հա­ղոր­դա­շար­նե­րու, կա­տա­կեր­գա­կան շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու, յօ­դուած­նե­րու, հա­մա­ցան­ցա­յին խա­ղե­րու եւ ան­շուշտ՝ եր­գի­ծան­կար­նե­րու:

007 շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու նիւ­թե­րը, դե­րա­սան-դե­րա­սա­նու­հի­նե­րը, բե­մադ­րիչ­նե­րը յա­ճախ եր­գի­ծան­քի ա­ռար­կայ դար­ձած են, սա­կայն յիսուն տա­րի ետք տա­կա­ւին Ճէյմս Պոն­տի շար­ժա­պատ­կեր­նե­րու հմայ­քէն ո­չինչ փո­խուած է:

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՔ­ՄԵ­ՐԵԱՆ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 5, 2015