ԱՐՏԱ ԱՐՏԱՇԷՍ ԱԿՕՇԵԱՆԻ ՄԱՐԶԱԾ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ՕՐԱԹՈՐԻՈՅԻ ՄԸ ՓՐԷՕՄԻԷՐԸ

Գա­տը­գիւ­ղի «Սիւ­րէյ­յա» օ­փե­րա­յին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս նուա­գուե­ցաւ յայտ­նի գրող Եա­հեա Քե­մալ Պէ­յաթ­լըի ձօ­նուած օ­րա­թո­րիոն, ո­րու հե­ղի­նակն է Այ­տըն Քար­լը­պէլ։ Այս գոր­ծին ա­ռա­ջին կա­տա­րում­նե­րը կազ­մա­կեր­պուած են ե­րե­կոյթ­նե­րու շար­քով մը։ Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­ռա­ջին նուա­գա­հան­դէ­սէն վերջ ե­րէ­կուա­նը շար­քին երկ­րորդ հանգ­րուանն էր։

Իս­թան­պու­լի Պե­տա­կան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի նուա­գա­խումբն ու երգ­չա­խում­բը միաս­նա­բար ներ­կա­յա­ցու­ցին այս օ­րա­թո­րիոն։ Նուա­գա­խում­բի ղե­կա­վարն էր Սէր­տար Եալ­չըն, իսկ երգ­չա­խում­բի­նը՝ Ար­տա Ար­տա­շէս Ա­կօ­շեան։

Ձեռ­նար­կի ա­ւար­տին Սէր­տար Եալ­չըն եւ Ար­տա Ար­տա­շէս Ա­կօ­շեան զի­րար շնոր­հա­ւո­րե­ցին եւ ի­րենց միա­ցաւ նաեւ Այ­տըն Քար­լը­պէլ։

Հարկ է նշել, որ Իս­թան­պու­լի Պե­տա­կան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի երգ­չա­խում­բին մաս կը կազ­մեն նաեւ Ատ­րու­շան Հա­լա­ճեան, Սէր­ճան Կա­զէ­րօղ­լու եւ Եոէլ Վահ­րամ Քե­շափ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 6, 2015