ՄԱՐԻԵԹԹԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԲԵՐԱՅԻ 10-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇՆԱԿԻ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ

Դաշ­նա­կի ու­սուց­չու­հի Մա­րիեթ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Բե­րա­յի 10-րդ մի­ջազ­գա­յին դաշ­նա­կի փա­ռա­տօ­նին, որ այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ ե­րաժշ­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան հե­տաքրք­րու­թեան։ Ե­րէկ, Պէ­յօղ­լուի մէջ, Բե­րա­յի գե­ղա­րուես­տից վար­ժա­րա­նի սրա­հի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­րիեթ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րուն նուա­գա­հան­դէ­սը։ Այս­պէս, փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Մար­տիկ Շանթ Էս­մէր (Կեդ­րո­նա­կան), Ա­րի Պար­սա­մեան (Մխի­թա­րեան), Լի­լիան Ա­ւի­թօղ­լու (Գա­րա­կէօ­զեան), Մի­քա­յէլ Քա­մի Սի­րոբ (Մխի­թա­րեան) եւ Քրիս­տի­նա Նաի­րա Սի­րոբ (Սէն Փիւլ­շե­րի)։ Հարկ է նշել, որ Մար­տիկ Շանթ Էս­մէր եւ Լի­լիան Ա­ւի­թօղ­լու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կ՚ան­դա­մակ­ցին Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին։

Մա­րիեթ­թա Խա­չատ­րեա­նի սա­նե­րը ե­րաժշ­տա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին ունկն­դիր­նե­րու գնա­հա­տան­քին ար­ժա­նա­ցան ի­րենց կա­տա­րում­նե­րով։ Տղոց նուագ­նե­րէն վերջ ի­րենց յանձ­նուե­ցան փա­ռա­տօ­նի մաս­նակ­ցու­թեան վկա­յա­կան­ներ։

Ե­րէ­կուան ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին հա­կիրճ զրոյց մը ու­նե­ցանք Մա­րիեթ­թա Խան­չատ­րեա­նի հետ, որ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, թէ մեր քա­ղա­քին մէջ այս­պէս ար­ժէ­քա­ւոր հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ կը հաս­նին ե­րաժշ­տա­կան կա­լուա­ծէն ներս։ Մա­րիեթ­թա Խա­չատ­րեան, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ե­րե­ւա­նէն հաս­տա­տուած է քա­ղաքս, մեր ե­րաժշ­տա­կան կեան­քին կը բե­րէ ու­շագ­րաւ մաս­նակ­ցու­թիւն։ Ան հա­սած է Ե­րե­ւա­նի «Մի­քա­յէլ Թաւ­րի­զեան» ե­րաժշ­տա­նո­ցէն եւ քա­ղաքս հաս­տա­տուե­լուն զու­գա­հեռ ան­դա­մակ­ցած՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին։ Մա­րիեթ­թա Խա­չատ­րեան նուի­րեալ աշ­խա­տանք կը տա­նի, որ­պէս­զի իր սա­նե­րը հասց­նէ կա­տա­րեալ եւ զա­նոնք ա­ռա­ւե­լա­գոյնս հա­ղորդ պա­հէ հայ ե­րաժշ­տու­թեան հետ։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 6, 2015