«ԱՐԱՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ TÜYAP-Ի ԳՐՔԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԻՆ

Պէյ­լիք­տիւ­զիի մէջ վա­ղը պի­տի սկսի TÜYAP-ի 34-րդ գր­քի տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Նո­յեմ­բե­րի 15-ը։ Կը տե­ղե­կա­նանք, որ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը այս տա­րի եւս պի­տի մաս­նակ­ցի այս տօ­նա­վա­ճա­ռին, ո­րու հա­մա­լի­րէն ներս ար­դէն ա­պա­հո­ված է իր տա­ղա­ւա­րը։

Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, «Ա­րաս» նոր գիր­քեր լոյս ըն­ծա­յած է տօ­նա­վա­ճա­ռին ըն­դա­ռաջ։

Ար­դէն իսկ մօ­տերս հրա­տա­րա­կուած էր Ա­ւե­տիս Ճէ­պէ­ճեա­նի “Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü”  եւ Զա­պէլ Ե­սաեա­նի նո­րա­վէ­պը “Meliha Nuri Hanım”, որ թարգ­մա­նուած է թուրք մտա­ւո­րա­կան Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լուի կող­մէ:

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը  ըն­թեր­ցա­սէր­նե­րուն պի­տի ներ­կա­յաց­նէ բա­ւա­կան նոր ու հե­տաքրք­րա­կան գիր­քեր, ո­րոնց­մէ մին է Գա­րին Քա­րա­քաշ­լըի եր­րորդ բա­նաս­տեղ­ծա­կան գիր­քը՝ “İrtifa Kaybı” վեր­նագ­րով: Իսկ Էօ­ժէ­նի Հէօլ­լիւք­սե­ւէր, իր մեծ­հօր՝ Աբ­րա­համ Գա­սա­բեա­նի հա­յե­րէն գրի ա­ռած ինք­նա­կեն­սագ­րա­կա­նը թարգ­մա­նած է թրքե­րէ­նի՝ որ կը պատ­մուի Թէ­քիր­տա­ղէն սկսեալ իր  ըն­տա­նի­քին կեան­քը, “Kaջ Kişisiniz Boğos Efendi?” խո­րագ­րեալ:

Հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կեց  նաեւ եր­կու ի­տա­լա­ցի լրագ­րող­ներ Ֆլա­ւիա Ա­մա­պի­լէի եւ Մար­քօ Թո­սաթ­թիի կող­մէ գրի առ­նուած “Halep’in Baronları” ա­նուն նոր գիրք մը, ուր եւս որ կը պատ­մուի Հա­լէ­պի յայտ­նի «Օ­թէլ Պա­րո­ն­»ի եւ ե­րեք սե­րունդ սե­փա­կա­նա­տէ­րե­րուն՝ Մազ­լու­մեան ըն­տա­նի­քին ու վեր­ջին հա­րիւր տար­ւան Մի­ջին Ա­րե­ւել­քին մա­սին: Գիր­քը թարգ­մա­նուած է ի­տա­լե­րէ­նէ:

Եւ դար­ձեալ հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը՝ Ռա­նըլտ Գրի­գոր Սիւ­նիի գրի ա­ռած “Ararat’a Bakmak” խո­րագ­րեալ, որ թարգ­մա­նուած է անգ­լե­րէ­նէ ու կը պատ­մէ հա­յե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի ար­դի դա­րե­րու պատ­մու­թիւ­նը:

Այս տա­րի եւս «Ա­րաս»ի տա­ղա­ւա­րին մօտ նա­խա­տե­սուած են հե­ղի­նակ­նե­րու եւ ըն­թեր­ցա­սէր­նե­րու հան­դի­պում­ներ, ո­րոնք միշտ ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նան խան­դա­վա­ռու­թեան։ Բաց աս­տի, կազ­մա­կեր­պուած է նաեւ «Յի­շել Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նը» խո­րագ­րեալ ա­սու­լիս մը, ո­րու ա­տե­նա­խօս­նե­րը պի­տի ըլ­լան գրող Գա­րին Քա­րա­քաշ­լը, թարգ­մա­նիչ Մեհ­մէտ Ֆա­թիհ Ուս­լու, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբա­գիր Սե­ւան Տէ­յիր­մեն­ճեան եւ Հա­զալ Հա­լա­վութ։ Ա­սու­լի­սը պի­տի վա­րէ «Ա­րաս»ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ռո­պէր Քոփ­թաշ։ 

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 6, 2015