«ԴԱՏԱՐԿ ԴԱՇՏԵՐ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

Այս ցու­ցա­հան­դէ­սին ա­ռանց­քը կը կազ­մեն Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան փլուզ­ման եւ յա­ջոր­դած Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան շրջան­նե­րէն American Board of Commissioners for Foreign Missions-ի (ABCFM) ար­խիւ­նե­րու տուեալ­նե­րը։ Ա­մե­րի­կեան մի­սիո­նար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով Մեր­զի­ֆո­նի մէջ հիմ­նադ­րուած Ա­նա­տո­լուի գո­լէ­ճի թան­գա­րա­նի ա­ւե­լի քան դա­րու մը հնու­թեամբ հին բնու­թեան գի­տու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վա­ծո­յի ալ­պո­մին հի­ման վրայ ձե­ւա­ւո­րուած է ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Ա­ւե­լի քան եօթ հա­զար նմոյշ­նե­րով այդ թան­գա­րա­նի հիմ­քե­րը դրուած են հայ գիտ­նա­կա­նի մը՝ Փրոֆ. Ճոն Մա­նի­սա­ճեա­նի կող­մէ։ Այս վերջ­նոյն մայ­րը ե­ղած է գեր­ման, իսկ հայ­րը՝ հայ։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին քիւ­րա­թէօ­րը՝ Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան 2014 թուա­կա­նէն ի վեր աշ­խա­տած է բազ­մա­լե­զու փաս­տա­թուղ­թե­րու վրայ։ Իր ու­սում­նա­սի­րած ար­խի­ւը կը գոր­ծէ Թուր­քիոյ Ա­մե­րի­կեան գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կա­ճա­ռին (ARIT) հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ։ Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեա­նի SALT-ի հետ աշ­խա­տանք­նե­րը խրա­խու­սուած են նաեւ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կին կող­մէ։

Այս ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման առ­թիւ ե­րէկ «Դա­տարկ դաշ­տեր»ուն մա­սին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան եւ SALT-ի տնօ­րէն Վա­սըֆ Քոր­թուն։

Ցու­ցա­հան­դէ­սը բաց պի­տի մնայ մին­չեւ Յու­նի­սի 5-ը։ 

Ղա­լա­թիոյ SALT մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Դա­տարկ դաշ­տեր» խո­րագ­րեալ շա­հե­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը։ Հարկ է նշել, որ այս ցու­ցա­հան­դէ­սին գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Հա­յաս­տա­նէն Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան։

Այս ցու­ցա­հան­դէ­սին ա­ռանց­քը կը կազ­մեն Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան փլուզ­ման եւ յա­ջոր­դած Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան շրջան­նե­րէն American Board of Commissioners for Foreign Missions-ի (ABCFM) ար­խիւ­նե­րու տուեալ­նե­րը։ Ա­մե­րի­կեան մի­սիո­նար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով Մեր­զի­ֆո­նի մէջ հիմ­նադ­րուած Ա­նա­տո­լուի գո­լէ­ճի թան­գա­րա­նի ա­ւե­լի քան դա­րու մը հնու­թեամբ հին բնու­թեան գի­տու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վա­ծո­յի ալ­պո­մին հի­ման վրայ ձե­ւա­ւո­րուած է ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Ա­ւե­լի քան եօթ հա­զար նմոյշ­նե­րով այդ թան­գա­րա­նի հիմ­քե­րը դրուած են հայ գիտ­նա­կա­նի մը՝ Փրոֆ. Ճոն Մա­նի­սա­ճեա­նի կող­մէ։ Այս վերջ­նոյն մայ­րը ե­ղած է գեր­ման, իսկ հայ­րը՝ հայ։

Ցու­ցա­հան­դէ­սին քիւ­րա­թէօ­րը՝ Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան 2014 թուա­կա­նէն ի վեր աշ­խա­տած է բազ­մա­լե­զու փաս­տա­թուղ­թե­րու վրայ։ Իր ու­սում­նա­սի­րած ար­խի­ւը կը գոր­ծէ Թուր­քիոյ Ա­մե­րի­կեան գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կա­ճա­ռին (ARIT) հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ։ Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեա­նի SALT-ի հետ աշ­խա­տանք­նե­րը խրա­խու­սուած են նաեւ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կին կող­մէ։

Այս ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման առ­թիւ ե­րէկ «Դա­տարկ դաշ­տեր»ուն մա­սին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին Մա­րիան­նա Յով­հան­նի­սեան եւ SALT-ի տնօ­րէն Վա­սըֆ Քոր­թուն։

Ցու­ցա­հան­դէ­սը բաց պի­տի մնայ մին­չեւ Յու­նի­սի 5-ը։ 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 7, 2016