ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ՀԵԾԱՆԻՒՈՎ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ

«Ե­ղի՛ր աշ­խոյժ, ապ­րէ՛ ա­ռողջ» ծրագ­րին շրջագ­ծով այս շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ուոր­քաութ մար­զա­ձե­ւի ծրա­գիր մը։ Հա­յաս­տա­նի քսա­նութ քա­ղաք­նե­րէն մար­զիկ­ներ պի­տի մաս­նակ­ցին այս նա­խագ­ծին, ո­րու մեկ­նար­կը պի­տի ազ­դա­րա­րուի Ե­րե­ւա­նի Պուէ­նոս Այ­րէ­սի զբօ­սայ­գիէն։ Ար­դէն ե­րեք տա­րիէ ի վեր այս մար­զա­ձե­ւը մտած է Հա­յաս­տան։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս տա­րի եր­կու հա­րիւր մար­զիկ­ներ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րեն սոյն նա­խագ­ծին, ինչ որ պի­տի հա­մա­րուի մրցա­նիշ մը։

Շա­բա­թա­վեր­ջի մեկ­նար­կին ըն­դա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ մար­զիկ­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին իրենց հեծելանիւներով պա­րապ­մունք մը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015