Սուրիահայ Աւօ Գաբրիէլեանի ժապաւէնը Պիտի Ցուցադրուի Փրակի Փառատօնին

Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նուի­րուած «Մէկ աշ­խարհ» (ONE World) 18-րդ մի­ջազ­գա­յին փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու փա­ռա­տօ­նին այս տա­րի տաս­նե­րեք ա­նուա­նա­կար­գե­րու մէջ պի­տի ցու­ցադ­րուի հա­րիւրք­սա­նե­րեք ժա­պա­ւէն վաթ­սու­ներ­կու  եր­կիր­նե­րէ: Փա­ռա­տօ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Մար­տի 7-16 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ, Փրա­կի մէջ:

Ժա­պա­ւէն­նե­րը պի­տի ցու­ցադ­րուին Չե­խիոյ ե­րե­սուն­չորս քա­ղաք­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Պրիւք­սէ­լի մէջ: Այս տա­րի տե­ղի կ՚ուե­նան նաեւ քննար­կում­ներ, կը ցու­ցադ­րուին ժա­պա­ւէն­ներ դպրո­ցա­կան տա­րի­քի ե­րա­խա­նե­րու հա­մար:

Ա­ռա­ջին ան­գամ փա­ռա­տօ­նին իր ժա­պա­ւէ­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ 30-ա­մեայ սու­րիա­հայ բե­մադ­րիչ Ա­ւե­տիս Գաբ­րիէ­լեան (Ա­ւօ): Ան իր «Ա­ռանց դռնե­րու տու­նե­րը» ժա­պա­ւէ­նը քա­նի մը տա­րի շա­րու­նակ նկա­րա­հա­նած է Հա­լէ­պի  մէջ` ցոյց տա­լով  պա­տե­րազ­մի դէմ­քը: Նկա­րա­հա­նում­նե­րը կա­տա­րած է ի­րենց տան պատշ­գա­մէն:  Ժա­պա­ւէ­նը այս տա­րի ցու­ցադ­րուած է նաեւ Պեռ­լի­նի փա­ռա­տօ­նին: Ա­ւե­տի­սը պի­տի ըլ­լայ փա­ռա­տօ­նի հա­րիւ­րէ ա­ւե­լի հիւ­րե­րու շար­քին:

Փա­ռա­տօ­նին տե­ղի կու­նե­նայ քսան­վեց ժա­պա­ւէն­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռա­ջին ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րը, նաեւ պի­տի ներ­կա­յա­ցուին այս տա­րուան ա­մե­րի­կեան «Օս­քար»ին ա­ռա­ջադ­րուած ե­րեք ժա­պա­ւէն:

Միւս կող­մէ, միայն ան­ցեալ տա­րի Կեդ­րո­նա­կան Եւ­րո­պա­յի ա­մե­նա­մեծ վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու  փա­ռա­տօ­նին` «Մէկ աշ­խարհ»ի ժա­պա­ւէն­նե­րը դի­տած է  հա­րիւրք­սա­նե­րեք հա­զար հո­գի:

Երեքշաբթի, Մարտ 8, 2016