ԷԼԱ ԱԼԵԱՄԱՉ ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու շար­ժան­կա­րի գոր­ծիչ Է­լա Ա­լեա­մա­չը, որ Ա­ռէն Փեր­տէ­ճիի հետ հա­մա­հե­ղի­նա­կը հան­դի­սա­ցած է «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» ժա­պա­ւէ­նին։ Հայ­կա­կան հար­ցին եւ ա­նոր մե­րօ­րեայ դրսե­ւո­րում­նե­րուն շուրջ հե­տաքրք­րա­կան ժա­պա­ւէն մըն է այս մէ­կը, որ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հէն ներս ներ­կա­յիս կ՚ար­ժա­նա­նայ ջերմ հե­տաքրք­րու­թեան։ Իս­թան­պու­լի եւ Թուր­քիոյ բազ­մա­թիւ մեծ քա­ղաք­նե­րու շար­ժան­կա­րի սրահ­նե­րուն մէջ ներ­կա­յիս կը ցու­ցադ­րուի այս ժա­պա­ւէ­նը, որ ու­նի մարդ­կա­յին ա­մուր հիմք մը։ Մեր հա­մայն­քի գե­ղա­րուես­տա­սէր­ներն ալ մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րեն այս գոր­ծին նկատ­մամբ։

Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Է­լա Ա­լեա­մաչ մե­զի յայտ­նեց, թէ ար­տա­սահ­մա­նի ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւն­քը ար­դէն դրա­կան էր, իսկ ներ­կա­յիս ի­րենց գոր­ծը դրա­կան ար­ձա­գանգ կ՚ու­նե­նայ նաեւ Թուր­քիոյ մէջ։ Է­լա Ա­լեա­մաչ եւ Ա­ռէն Փեր­տէ­ճի ներ­կա­յիս կը ձգտին, որ այս ֆիլ­մին նկատ­մամբ ստեղ­ծուած հե­տաքրք­րու­թիւ­նը հասց­նեն ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նին, ինչ որ պի­տի ա­պա­հո­վէ ա­նոր ա­ւե­լի եր­կար ժա­մա­նակ ցու­ցադ­րուի­լը։

Խմբագ­րա­տունս տուած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Է­լա Ա­լեա­մա­չին կ՚ըն­կե­րա­նար Րաֆ­ֆի Հեր­մոն Ա­րաքս։ 

Շաբաթ, Ապրիլ 9, 2016