Կիւմրիի Մէջ Փառատօն

Կիւմ­րիի «Հոկ­տեմ­բեր» շար­ժան­կար-թա­տե­րաս­րա­հին մէջ Յու­լի­սի 7-ին սկսաւ «Մենք ենք, մեր ֆիլ­մե­րը» փա­ռա­տօ­նը: Ըստ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան, «The Name Production»ի կող­մէ ար­դէն երկ­րորդ տա­րին ի­րա­կա­նա­ցուող փա­ռա­տօ­նը նպա­տակ ու­նի հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծուած ժա­պա­ւէն­նե­րը:

Բո­լոր ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րուն մուտ­քը ա­զատ է: Փա­ռա­տօ­նի մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րուած է Լու­սի­նէ Սար-գըսեա­նի «Շքա­մուտք» ֆիլ­մով:

Փա­ռա­տօ­նը պի­տի տե­ւէ չորս օր: «Հոկ­տեմ­բեր» շար­ժան­կար-թա­տե­րաս­րա­հին զու­գա­հեռ, փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս, դի­տում­ներ ու քննար­կում­ներ պի­տի կազ­մա­կեր­պուին նաեւ  Nancy սրճա­րա­նին մէջ: Փա­ռա­տօ­նի կազ­մա­կե­րիչ­նե­րէն Նռա­նէ Գրի­գո­րեա­նի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ֆիլ­մե­րը հայ­կա­կան ար­տադ­րու­թիւն ու­նին՝ նկա­րա­հա­նուած վեր­ջին ե­րեք-չորս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին: Ի տար­բե­րու­թիւն շատ փա­ռա­տօն­նե­րու, այս փա­ռա­տօ­նը նպա­տակ ու­նի աշ­խու­ժաց­նե­լու մշա­կու­թա­յին կեան­քը մար­զե­րու մէջ, այդ է պատ­ճա­ռը, որ ա­նի­կա դեռ Ե­րե­ւա­նի մէջ չէ ի­րա­կա­նա­ցած, այլ՝ մար­զե­րու։ Ան­ցեալ տա­րի փա­ռա­տօ­նը ի­րա­կա­նա­ցած էր Ստե­փա­նա­ւա­նի մէջ:

Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016