ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆ

Ս. Խաչ դպրե­վան­քի հիմ­նադ­րու­թեան 63-րդ տա­րե­դար­ձը ե­րէկ նշուե­ցա կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ փայ­լուն ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։ Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը Գում­գա­բուի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան հեր­թա­կան ան­գամ եւ ար­դիւնքն ալ ե­ղաւ գո­հա­ցու­ցիչ։ Ար­դա­րեւ, փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րուե­ցան, Դպրե­վան­քի տա­րե­կան պիւտ­ճէի հա­ւա­սա­րակշ­ռու­մով։ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պա­տա­րա­գեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Ներ­կայ էին նաեւ Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեան եւ Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Ռո­պէր Սրկ. Քիւ­չիւ­քաք­պու­լութ եւ այլ դպիր­ներ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Գող­թան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Յով­սէփ Գու­յում­ճեա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Կար­պիս Գը­լը­ճեա­նի։ Հան­դի­սա­դիր Սրբա­զան Հայ­րը ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին տուաւ օ­րուան պատ­գա­մը։ Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին կա­տա­րուե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, ո­րով ո­գե­կո­չուե­ցան հաս­տա­տու­թեան հո­գե­լոյս հիմ­նա­դիր­նե­րը, վա­նա­հայ­րե­րը, սա­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը եւ սա­տա­րող­նե­րը։

Կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ յա­րա­կից Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ սար­քուե­ցաւ սի­րոյ սե­ղան։ Աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թեան եւս նա­խա­գա­հեց Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ո­րու կող­քին էին հո­գե­ւոր հայ­րե­րը, ո­րոնց միա­ցաւ նաեւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օհ­ա­նեան։

Ներ­կայ էին ե­րես­փո­խան­ներ՝ Սե­լի­նա Տո­ղան եւ Կա­րօ Փայ­լան, Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ա­ւա­գեան, Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ, բա­րե­րար­ներ, բազ­մա­թիւ ծա­նօթ ազ­գա­յին­ներ, հա­մայն­քա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ դպրե­վանք­ցի­ներ եւ հիւ­րեր։

Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ ու­սուց­չու­հի Թա­թիա Մա­րաշ­լեա­նի։ Ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան Ս. Խաչ դպրե­վան­քի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Թո­րոս Ալ­ճան եւ տնօ­րէն Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան։ Ա­շա­կերտ­նե­րը խմբերգ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին՝ ե­րաժշ­տու­թեան ու­սու­ցիչ Յու­սիկ Սաք­մա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Հա­ւա­քոյ­թը ա­ւար­տին հա­սաւ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան խօս­քով եւ ա­ղօթ­քով։

Երկուշաբթի, Փետրուար 1, 2016