ԵՐԱԺՇՏԱՏՕՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան մեր հա­մայն­քի գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը ապ­րե­ցան ե­րաժշ­տա­տօն մը՝ մեր հա­մակ­րե­լի մե­ներ­գիչ Պար­թեւ Կա­րեա­նի հեր­թա­կան հա­մեր­գին առ­թիւ։ Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս խան­դա­վառ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու յայ­տա­գի­րը ձե­ւա­ւո­րուած էր 2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին հա­մա­հունչ։ Պար­թեւ Կա­րեան ունկն­դիր­նե­րուն այն­պի­սի եր­գա­ցանկ մը հրամ­ցուց, որ ա­նոնք թէ՛ հա­ղորդ դար­ձան տա­րուան խոր­հուր­դին եւ թէ ցնծա­ցին իր կա­տա­րում­նե­րով։

Ե­րե­կոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան, Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեան, Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան, Տ. Զա­քար Քհնյ. Քո­փա­րեան եւ Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեան։ Մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Վազ­գէն Պա­րըն, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու եւ մեր հա­մայն­քէն հոծ թի­ւով ե­րաժշ­տա­սէր­ներ։ Ձեռ­նար­կի հո­վա­նա­ւորն էր մեր յայտ­նի բա­րե­րար­նե­րէն Գա­րա­կէօ­զեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ։

Ա­րեւ Կա­րեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին դահ­լի­ճը լե­ցուն էր ամ­բող­ջու­թեամբ։ Պար­թեւ Կա­րեան հան­դէս ե­կաւ «Ա­ռա­գաստ» նուա­գա­խում­բի եւ «Նե­ֆես­լի­լէր» խում­բին նուա­գակ­ցու­թեամբ։ Թեք­նիկ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը ստանձ­նած էին Ռո­պէր Տո­ղա­նայ եւ Ա­րի Հէր­կէլ։ Ե­րե­կոյ­թի իւ­րա­քան­չիւր քայ­լա­փո­խին Պար­թեւ Կա­րեան տար­բեր զգա­ցում­ներ առ­թեց հան­դի­սա­տես­նե­րուն, ո­րոնք հեր­թա­կան ան­գամ ջերմ հա­մակ­րան­քի ա­ռար­կայ դար­ձու­ցին զին­քը։ Յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին նաեւ Մա­րալ Չա­փան Ա­թա­մա­նի մե­ներգ­ներն ու Պար­թեւ Կա­րեա­նի հետ զու­գերգ­նե­րը։ Ձեռ­նար­կի տե­ւո­ղու­թեան ներ­կա­նե­րը պա­րե­րով ալ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին ո­գե­ւոր պա­հե­րուն։

Հա­մեր­գի ա­ւար­տին Պար­թեւ Կա­րեան ար­ժա­նա­ցաւ ո­րոտն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու՝ հեր­թա­կան ան­գամ ար­դա­րա­ցու­ցած ըլ­լա­լով իր վրայ դրուած յոյ­սե­րը եւ հայ ե­րաժշ­տու­թեան նկատ­մամբ ու­նե­ցած նուի­րու­մը, տարիներէ ի վեր շարունակաբար։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2015