ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ա­սու­լիս մը՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ յայտ­նի դե­րա­սան Միւժ­տատ Կե­զէ­նի։ Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր Տա­տեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին Միւժ­տատ Կե­զէն անդ­րա­դար­ձաւ օս­մա­նեան շրջա­նին երկ­րէն ներս թատ­րո­նի հիմ­քե­րուն դրուած ժա­մա­նակ հա­յոց կող­մէ բե­րուած մեծ նպաս­տին։ Հան­րա­պե­տա­կան շրջա­նին հա­սած յա­րա­բե­րա­բար ա­ւե­լի սա­կա­ւա­թիւ հայ դե­րա­սան­նե­րուն մա­սին ալ խօ­սե­ցաւ Միւժ­տատ Կե­զէն, որ հար­ցում-պա­տաս­խա­նի բաժ­նին մէջ յա­գե­ցուց նաեւ ունկն­դիր­նե­րուն հե­տաքրք­րու­թիւ­նը։ Իր ու­րոյն ո­ճով Միւճ­տատ Կե­զէն զուարթ մթնո­լոր­տի մը մէջ յա­ռաջ տա­րաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու ա­ւար­տին Տա­տեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Աս­լին Ուս­տաա­րա­մօղ­լու յու­շա­նուէր մը յանձ­նեց ի­րե­ն։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016