«ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՀԵՏ»Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ԱՆՑԱՒ

«Չըփ­լաք ա­յաք­լար» պա­րա­խում­բը ե­րէկ ան­գամ մը եւս բե­մադ­րեց «Ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւն Կո­մի­տա­սին հետ» պար-ներ­կա­յա­ցու­մը։ Գա­տը­գիւ­ղի «Մո­տա­սահ­նէ­սի»ին մէջ կա­յա­ցաւ ե­րէ­կուան ձեռ­նար­կը, ո­րու ըն­թաց­քին պա­րա­խում­բին երկ­սեռ ան­դամ­նե­րը՝ Միհ­րան Թով­մա­սեան, Տույ­կու Կիւն­կէօր, Պիւշ­րա Ֆի­րի­տին, Աս­լը Էօզ­թիւրք, Կո­մի­տա­սին կող­մէ հիմ­նադ­րուած «Գու­սան» երգ­չա­խում­բին լու­սան­կա­րին ընդ­մէ­ջէն պատ­կե­րա­ցու­ցին մեծ վար­դա­պե­տին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին ո­դի­սա­կանն ու ող­բեր­գու­թիւ­նը, ցրուա­ծու­թիւ­նը։ Ներ­կա­յաց­ման ե­րաժշ­տա­կան բա­ժի­նը ա­պա­հո­վե­ցին դաշ­նա­կա­հար Այ­շէ Թիւ­թիւն­ճիւ, ջու­թա­կա­հար Մե­լիք­ճան Զա­ման եւ սրնգա­հար Սը­լա Կեր­պա­ղա։ Կո­մի­տա­սի ե­րաժշ­տու­թեան եւ իր կեան­քի ներշն­չու­մով ճամ­բայ ե­լած են ա­րուես­տա­գէտ­նե­րը, օգ­տա­գոր­ծե­լով տար­բեր ի­րեր՝ նա­մակ­ներ, լու­սան­կար­ներ, եւ ա­նոնց այս ներ­կա­յա­ցու­մը կ՚ար­ժա­նա­նայ հան­դի­սա­կան­նե­րու ու­շադ­րու­թեան։

Ներ­կա­յա­ցու­մին հո­վա­նա­ւորն է «Ա­նա­տո­լու քիւլ­թիւր»։

 

 

 

Երեքշաբթի, Մարտ 10, 2015