ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ՝ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ փայ­լուն հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր տար­ուան եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ։ Ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կը ստեղ­ծեց մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Ամ­բողջ դպրո­ցին մէջ լիու­լի ապ­րուե­ցաւ տօ­նա­կան հրճուան­քը։

Գոր­ծադ­րուած յայ­տագ­րի ա­ռա­ջին փու­լը վե­րա­պա­հուած էր ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն։ Ման­կա­պար­տէ­զի ե­րեք դա­սա­րան­նե­րու փոք­րիկ­նե­րը հան­դէս ե­կան ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով, եր­գե­րով ու պա­րե­րով։ Ի­րենց յա­ջող ե­լոյթ­նե­րուն հա­մա­զօր ա­նոնք ու­շադ­րու­թիւն կը գրա­ւէին նաեւ ճա­շա­կա­ւոր տա­րազ­նե­րով։ Կա­ղանդ պա­պու­կին ներ­կա­յու­թիւ­նը բազ­մա­պատ­կեց փոք­րիկ սա­նե­րուն ու­րա­խու­թիւ­նը եւ ա­նոնք ման­կա­կան ի­րենց ան­մեղ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւ­նը ապ­րե­ցան ստա­նա­լով Կա­ղանդ պա­պու­կին ձե­ռամբ նուէր­ներ։

Հան­դէ­սի վե­րա­պա­հուած օ­րուան երկ­րորդ կէ­սին նա­խակր­թա­րա­նի դա­սա­րան­նե­րը գոր­ծադ­րե­ցին ի­րենց ծրա­գի­րը։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լուի շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քէն վերջ գոր­ծադ­րուե­ցաւ օ­րուան յայ­տա­գի­րը, հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ Քո­րէլ Ա­րը­քի եւ Գա­րուն Քիւ­լէ­կէ­չի։ Դպրո­ցի բո­լոր դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան Ա­մա­նո­րին բնո­րոշ զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով՝ ար­ժա­նա­նա­լով ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։ Ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր մը գոր­ծադ­րե­ցին՝ Ա­րեգ Պէր­պէ­րօղ­լու, Ա­րաս Հե­մեն­կիւլ, Նի­քոլ Թէզ­ճան, Սա­րին Նեւ­րուզ, Գլո­տիա Քէօ­րօղ­լուեան եւ Մե­լա­նի Քո­շուն։

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան, Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան եւ ըն­կեր­նե­րը, Ա­րա­մեան-Ուն­ճաեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէք, ու­սուց­չաց կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Վեր­ջա­ւո­րու­թեան Հայր Սուր­բը հան­դէս ե­կաւ խօս­քով մը, ո­րու ըն­թաց­քին սրտա­գին բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ յղեց բո­լո­րին, շնոր­հա­ւո­րե­լով Նոր տա­րին եւ Ս. Ծնուն­դը։

Երկուշաբթի, Յունուար 11, 2016