ՖՈՒԹՍԱԼԻ ՈԳԵՒՈՐ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած եւ Նու­պա­րիկ Հա­մամ­ճեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած ֆութ­սա­լի մրցա­շար­քը վեր­ջին շրջա­նին ար­ժա­նա­ցաւ մեր մար­զա­սէր շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Հինգ խում­բե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս մրցա­շար­քը։ Նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ այս մրցա­շար­քի եզ­րա­փա­կի­չը, ո­րու ար­դիւն­քին ա­խո­յե­նու­թիւ­նը նուա­ճեց Շիշ­լիի խում­բը։ 

Մրցու­մէն վերջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ հան­գու­ցեալ Նու­պա­րիկ Հա­մամ­ճեա­նի որ­դին՝ Թաք­սիմ մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Կա­րօ Հա­մամ­ճեան։ Եզ­րա­փա­կի­չին ներ­կայ էին նաեւ Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ա­լէն Թեք­պը­չաք եւ իր ըն­կեր­նե­րը, ո­րոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին բոլորը։

 ա­ւար­տա­կա­նի մաս­նա­կից մար­զիկ­նե­րը, մար­զիչ­նե­րը եւ մրցա­շար­քի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը։ 

Ուրբաթ, Յունուար 12, 2018