ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՌՈՒԶԵՌ

«Եւ­րա­սիա» հիմ­նար­կու­թեան կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Թուր­քիա-Հա­յաս­տան բնա­կա­նո­նաց­ման ծրագ­րին շրջագ­ծով թա­փով յա­ռաջ կը տա­րուի «Թուր­քիա-Հա­յաս­տան. փակ սահ­մա­նի երկ­խօ­սու­թիւն» խո­րագրեալ նա­խա­գի­ծը, ո­րու ծի­րէն ներս ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն մը։ Թուր­քիա­յէն՝ Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կի (Tarih Vakfı) եւ Հա­յաս­տա­նէն՝ «Վեր­սուս Սթիւ­տիօ»ի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, գոր­ծըն­կե­րու­թեամբ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի այս ժա­պա­ւէ­նին ար­տադ­րու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, շուրջ եր­կու շա­բա­թէ ի վեր քա­ղա­քիս մէջ կը գտնուէին ժա­պա­ւէ­նը ար­տադ­րող խում­բին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս շրջագ­ծով ա­ռա­ջին հեր­թին քա­նի մը օ­րուան հա­մար Իս­թան­պուլ այ­ցե­լե­ցին «Վեր­սուս Սթիւ­տիօ»ի տնօ­րէ­նու­հի Սա­թե­նիկ Ֆա­րա­մա­զեան եւ բե­մա­գիր Տիգ­րան Պաս­կե­ւի­չեան։ Այս վեր­ջին­նե­րուն միա­ցած էին նաեւ բե­մադ­րիչ Ա­րա Շի­րի­նեան եւ նկա­րա­հան Ռո­պէրթ Խա­րա­զեան։ Ֆա­րա­մա­զեա­նի եւ Պաս­կեւի­չեա­նի վե­րա­դառ­նա­լէն վերջ շուրջ տա­սը օր Ա­րա Շի­րի­նեան եւ Ռո­պէրթ Խա­րա­զեան խտա­ցեալ աշ­խա­տանք տա­րին՝ Իս­թան­պու­լի եւ Ան­գա­րա­յի մէջ կա­տա­րե­լով նկա­րա­հա­նում­ներ, բազ­մա­թիւ տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ա­ռըն­թեր։ Յա­նուն Tarih Vakfı-ի այս ծրագ­րի հա­մա­կարգ­ման պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած լու­սան­կա­րիչ Մե­սուտ Եա­շար Թու­ֆա­նի ա­ռըն­թեր խում­բին ըն­կե­րա­ցաւ նաեւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեան։ 

Ե­րե­ւա­նէն ժա­մա­նած հիւ­րե­րը ող­ջու­նե­լու հա­մար Tarih Vakfı-ի Սիր­քէ­ճիի կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ շուրջ եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցած էր ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տով հա­ւա­քոյթ մը։ Ե­րէկ ալ նոյն խում­բը, նոյն­պէս ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­մախմբուե­ցաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի խմբագ­րա­տան եր­դի­քին տակ՝ այս ան­գամ հրա­ժեշտ տա­լու հա­մար Ա­րա Շի­րի­նեա­նին եւ Ռո­պէրթ Խա­րա­զեա­նին։ Ե­րե­ւա­նէն ժա­մա­նած հիւ­րե­րուն ա­ռըն­թեր, խմբագ­րա­տունս փու­թա­ցին նաեւ Tarih Vakfı-ի նա­խա­գահ Փրոֆ. Պիւ­լենտ Պիլ­մէզ, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Միւ­նէվ­վէր Է­մի­նօղ­լու եւ Մե­սուտ Եա­շար Թու­ֆան։ Ջերմ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նուե­ցաւ կա­տա­րուած հա­մա­պար­փակ աշ­խա­տան­քի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ընդգ­ծուե­ցաւ, որ այս ժա­պա­ւէ­նը իս­կա­պէս մշտա­կան ար­ժէք մը պի­տի ըլ­լայ՝ Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու դի­տարկ­ման ճա­նա­պար­հին։ 

Յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ալ Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի շա­րու­նա­կուին նկա­րա­հա­նում­նե­րը։ Այժ­մու կան­խա­տե­սում­նե­րով, յա­ռա­ջի­կայ ամ­րան այս ժա­պա­ւէ­նի ար­տադ­րու­թիւ­նը հա­սած պի­տի ըլ­լայ իր ա­ւար­տին։ 

Ա­րա Շի­րի­նեան եւ Ռո­պէրթ Խա­րա­զեան այս ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րուն հրա­ժեշտ ա­ռին քա­ղա­քէս, Վրաստանի վրայով Հայաստան վերադառնալու համար։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 12, 2015