ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԻՏԱԼԻԱ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը մաս կը կազ­մէ «R€*» (Վե­րամ­շա­կում եւ վերս­տին գոր­ծա­ծում) նա­խա­գի­ծին, որ կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան (ԵՄ) նա­խա­րա­րու­թեան ԵՄ-ի Կրթու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դաց ծրա­գիր­նե­րու կեդ­րո­նի վար­չու­թեան (Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին գոր­ծա­կա­լու­թիւն, http://www.ua.gov.tr) կող­մէ կի­րար­կուող «Erasmus+» նա­խա­գի­ծի (Ցկեանս ու­սու­ցում կամ Ե­րի­տա­սար­դաց ծրա­գիր) ծի­րէն ներս, Եւ­րո­պա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի յատ­կա­ցու­ցած դրա­մաշ­նոր­հով։ Այս նա­խա­գի­ծը կը կա­յա­նայ Սկով­տիոյ, Ֆրան­սա­յի, Ի­տա­լիոյ, Լիթ­վա­նիոյ, Նոր­վե­կիոյ, Փոր­թու­գա­լի եւ Թուր­քիոյ մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Յի­շեալ նա­խա­գի­ծի ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով, 1-8 Մարտ 2015 թուա­կան­նե­րուն, վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ւա Օ­րա­գեան, անգ­լե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Ա­լին Կի­րա­կէօ­զօղ­լու, Թ․ եւ Ժ․ դա­սա­րան­նե­րու սա­ներ Թե­նի Տէ­մի­րէր, Թա­լիա Այ­վազ, Գլո­տիա Կիւլ­թա­շեան, Մա­սիս Տէ­մի­րէլ, Այգ Թու­րաչ, Գայլ Ճէմ­ճէմ, Նա­տին Ման­կիօղ­լու եւ Պու­րակ Ֆըր­թը­նա մեկ­նե­ցան Ի­տա­լիա։ Շաբ­թուան մը ըն­թաց­քին, դպրո­ցէ ներս կա­տա­րուած զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րով, ա­շա­կերտ­նե­րը ի­րա­րու գի­տե­լիք­ներ փո­խան­ցե­ցին ի­րենց եր­կիր­նե­րէ ներս վե­րամ­շակ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին։ Շարք մը ձեռ­նարկ­նե­րու ըն­թաց­քին, զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ կազ­մուած խում­բե­րը սոր­վե­ցան ի­րա­րու լե­զուով ա­ռօ­րեայ խօ­սակ­ցու­թեան կա­ղա­պար­նե­րու գոր­ծա­ծու­թիւ­նը։ Միա­ժա­մա­նակ, ա­նոնք այ­ցե­լե­ցին վե­րամ­շակ­ման գոր­ծա­րան մը եւ բնա­պահ­պա­նա­կան թան­գա­րան մը։ Ժո­ղո­վի վեր­ջին օ­րուան ըն­թաց­քին, ա­շա­կերտ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, ամ­բողջ շա­բաթ մը տե­ւած աշ­խա­տանք­նե­րէն։

Դէ­պի տե­սար­ժան ու պատ­մա­կան վայ­րեր կա­տա­րուած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու ժա­մա­նակ, պա­տա­նի­նե­րը զգա­ցին Վե­զիւ­վի հրա­բու­խի մոխ­րա­կոյ­տին տակ թաղուած Պոմ­պէի հնա­դա­րեան քա­ղա­քին թա­խի­ծը, Քոլ­լե­զիու­մի մէջ կռուող սու­սե­րա­մար­տիկ­նե­րու խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը եւ Վա­տի­կա­նի Ս․ Պետ­րոս մայր տա­ճա­րին դիւ­թիչ մթնո­լոր­տը։ Հռո­մը շրջե­լու ըն­թաց­քին ա­նոնք ծա­նօ­թա­ցան մայ­րա­քա­ղա­քի պատ­մու­թեան, իսկ Սպա­նա­կան սան­դուխ­նե­րը բարձ­րա­նա­լու պա­հուն ալ՝ քա­ղա­քի զբօ­սաշր­ջա­կան ու վի­պա­կան դի­մա­գի­ծին։

Ա­շա­կերտ­նե­րը, ո­րոնք մաս­նակ­ցե­ցան այս աշ­խա­տան­քին, ի­րենց ամ­բա­րած գի­տե­լիք­նե­րով ու փոր­ձով, ի շա­րու­նա­կու­թիւն այս նա­խա­գի­ծին, կա­տա­րե­լի աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի փո­խան­ցեն ի­րենց ըն­կեր­նե­րուն եւ պի­տի կազ­մա­կեր­պեն Մա­յի­սի ձեռ­նարկ­նե­րը, ո­րոնք տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Փոր­թու­գա­լի Մա­տէյ­րա­յի ար­շի­պե­ղա­գո­սին՝ կղզե­խում­բին վրա­յ։

Հինգշաբթի, Մարտ 12, 2015