ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԷՆ ԿԱՐԳ ՄԸ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՏԱՄՈՒՏ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի կեան­քի կո­չել թա­տե­րա­կան ծրա­գիր մը։ Այս­պէս, թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի կարգ մը ան­դամ­նե­րը ձեռ­նա­մուխ ե­ղած են թա­տե­րա­կան ծրագ­րի մը։ Երգ­չա­խում­բի հա­մակ­րե­լի ան­դամ­նե­րէն Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ սկսած են թա­տե­րա­կան ներ­կա­յաց­ման ծրագ­րի մը աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այս հան­գա­ման­քը շատ խորհր­դան­շա­կան է, ո­րով­հե­տեւ Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի վախ­ճա­նեալ հայրն ալ՝ հո­գե­լոյս Տ. Տա­րօն Ա. Քհնյ. Սի­րա­կա­նեան Ֆէ­րի­գիւ­ղի մէջ կեան­քի կո­չած է թա­տե­րա­կան ծրագ­րեր, ինչ որ տա­կա­ւին թարմ է մեր ո­րոշ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մտքին մէջ։

Ու­րեմն, բե­մադ­րի­չի պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած Սա­րօ Սի­րա­կա­նեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­կան կազ­մը յա­ռա­ջի­կայ գա­րու­նէն սկսեալ պի­տի ներ­կա­յաց­նէ «Թիւ 5 խե­լա­գա­րը» ա­նուն զա­ւեշ­տը։  1920-նե­րուն հրա­տա­րա­կուած, Միհր­դատ Հայ­կազ­նի ըն­դօ­րի­նա­կու­մով լոյս ըն­ծա­յուած գոր­ծի մը հի­ման վրայ է թատ­րեր­գու­թիւ­նը։ Ե­րեք հանգ­րուան­նե­րով գործ մը թա­տե­րա­սէր­նե­րուն պի­տի ներ­կա­յա­ցուի նոյն ամ­բող­ջին մէջ։ Վար­դա­նան­ցի ան­դամ­նե­րը ներ­կա­յիս բծախն­դիր փոր­ձե­րով կը շա­րու­նա­կեն պատ­րաս­տուիլ մօ­տա­լուտ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։ Հարկ է նշել, որ թա­տե­րա­խում­բին մաս կը կազ­մեն հե­տե­ւեալ ա­նուն­նե­րը.

Գրի­գոր Թէր­զեան, Սե­ւան Փիո­սեան, Սա­րօ Պենկ­լեան, Սե­ւան Նի­զա­մեան, Ար­թօ Նալ­ճը, Սէր­լի Մա­յը­սօղ­լու, Նա­թա­լի Թու­րաչ, Ե­րուանդ Սե­պու­հեան, Սե­սիլ Գահ­վէ­ճիօղ­լու, Սէր­տար Գահ­վէ­ճիօղ­լու, Շի­լա Պա­պա­յի, Ա­րէտ Ուն­ճեան եւ Ա­րեգ Ի­փէք­լի։

Յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք Վար­դա­նանց երգ­չա­խում­բի թա­տե­րա­կան կազ­մին։

Շաբաթ, Մարտ 12, 2016