ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԴԷՊՔ

Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Başkent Ankara’da vuku bulan son terör hareke-ti sonucunda 97 vatandaşımızın  hayatlarını kaybetmeleri ve yine 244 vatandaşın yaralanmaları, başta tarafımızdan olmak üzere, kendisini Türkiye’nin doğal bir parçası olarak gören ve tüm vatandaşlarla aynı üzüntü ve mutlulukları tüm samimiyeti ve içtenliğiyle paylaşan Ermeni cemaati nezdinde derin bir teessüre neden olmuştur.

Vatanımızı ve milletimizi yasa boğan bu elim olay karşısında Patriklik makamı, Ruhani Meclisimiz ve cemaatimiz adına Zat-ı Alinizin şahsında milletimize başsağlığı diliyoruz

Hayatlarını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve teselli ihsan etmesi için Yüce Allah’a dua ediyoruz. Doğal olarak dualarımızda yaralıları da anıyor; onların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını  diliyoruz.

Daha önce Patriklik Makamı’ndan yayımlanan 10 Eylül 2015 tarihli basın bildirisinde “terörü haklı ve adil gösteren ve uygulayan her türlü zihniyeti en ağır şekilde kınadığımız” belirtilmişti. Bu son elim olay münasebetiyle, bu samimi ve kalbi duygularımızı bir kez daha yineliyor; vatanın birlik ve bütünlüğüne zarar verecek menfur terör olaylarının son bulması için dua ediyoruz.

En derin saygılarımızla,

Başepiskopos Aram Ateşyan
Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili

​ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԴԷՊՔ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Պատ­րիար­քա­րա­նը են­թար­կուե­ցաւ յար­ձա­կու­մի մը։ Մինչ ամ­բողջ եր­կի­րը կ՚ապ­րէր Ան­գա­րա­յի ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չու­թեան ցնցու­մը, Գում­գա­բուի մէջ ապ­րուե­ցաւ ցա­ւա­լի դէպք մը։ Այս­պէս, ծո­վա­փի կող­մէն Պատ­րիար­քա­րա­նի շէն­քին փո­ղո­ցը մուտք գոր­ծած շուրջ քսան հո­գի­նոց խումբ մը քար­կո­ծեց պա­հա­կա­կէ­տը։ Ոս­տի­կան­նե­րը ան­մի­ջա­պէս ի­մաց տուին պատ­կան մար­մին­նե­րուն։ Մինչ ան­մի­ջա­պէս դէպ­քի վայր հա­սաւ ոս­տի­կա­նա­կան խումբ մը, յար­ձա­կու­մը ի­րա­գոր­ծող­նե­րը խոյս տուին դէպ­քի վայ­րէն։

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Գում­գա­բուի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցած սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձաւ այս ցա­ւա­լի դէպ­քին, ո­րու հե­տե­ւանք­նե­րը բա­րե­բախ­տա­բար լուրջ չեն ե­ղած։ Իր խօս­քե­րուն մէջ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ընդգ­ծեց, որ ինչ­պէս այս երկ­րին բո­լոր հա­րա­զատ զա­ւակ­նե­րը, քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ մեր հա­մայնքն ալ ան­բա­ցատ­րե­լի ցաւ մը կ՚ապ­րի ա­րիւ­նա­լի դէպ­քե­րուն բե­րու­մով։ Ան տե­ղե­կա­ցուց, որ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յա­նուն մեր հա­մայն­քին կը ցա­ւակ­ցի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին կող­մէ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դին ստո­րագ­րու­թեամբ Էր­տո­ղա­նին ու­ղար­կուած ցա­ւակ­ցա­կա­նին թրքե­րէն բնա­գի­րը հրա­տա­րա­կուած է մեր յա­րա­կից սիւ­նա­կին մէջ։

Բաց աս­տի, Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէ­կուան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­թաց­քին երկ­րի առ­կայ մթնո­լոր­տը հա­շուի առ­նե­լով յոր­դոր­ներ ուղ­ղեց հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն եւ մեր հա­մայն­քի բո­լոր ան­դամ­նե­րուն։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ընդգ­ծեց, թէ մեր հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րը ի­րենց ը­սած­նե­րուն եւ ը­րած­նե­րուն ուղ­ղու­թեամբ պէտք է ըլ­լան ու­շա­դիր։ «Ձեր կե­ցուած­քով վնաս մի՛ հասց­նէք մեր հա­մայն­քին», ը­սաւ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու նկատ­մամբ հա­մակ­րան­քի եւ հա­կակ­րան­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէ պէտք է խու­սա­փիլ ներ­կայ նուրբ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին։

Միւս կող­մէ, հարկ է նշել, որ այ­սօր յետ­մի­ջօ­րէին Պատ­րիար­քա­րան կ՚այ­ցե­լէ Երկ­րա­գոր­ծու­թեան նա­խա­րար Մեհ­տի Է­քէր, ո­րուն կ՚ու­ղեկ­ցին ԱՔ կու­սակ­ցու­թե­նէն կարգ մը ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու­ներ։ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ժո­ղո­վի ձե­ւա­չա­փին մէջ կը հիւ­րըն­կա­լուի նա­խա­րար Մեհ­տի Է­քէր՝ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ մեր հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ։

 

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015