ՄԱՐԳԱՐ ԷՍԱԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադրուած Մար­գար Է­սաեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին իր օգ­նա­կան­ներն ու կու­սակ­ցու­թեան Շիշ­լիի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին Մար­գար Է­սաեան մե­զի յայտ­նեց, թէ կը փոր­ձէ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ հա­սա­րա­կու­թեան բո­լոր խա­ւե­րուն եւ շրջա­նակ­նե­րուն հետ ըլ­լալ շփման մէջ։ Ար­դա­րեւ, իր նպա­տակն է ա­ռա­ջին հեր­թին զգա­լի դարձ­նել բո­լո­րին նկատ­մամբ տա­ծած յար­գան­քը ու մա­նա­ւանդ ար­տա­յայ­տել բո­լո­րին նկատ­մամբ ըն­ծա­յած հա­մա­հա­ւա­սար կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։ Ան­մի­ջա­կան տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին ան բա­ցատ­րեց որ նա­խընտ­րա­կան իր շփում­նե­րը յա­ռաջ կը տա­նի ոչ թէ քուէ պա­հան­ջե­լու ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նով, այլ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն մշա­կե­լու կամ թար­մաց­նե­լու նա­խա­պա­տուու­թեամբ՝ որ­պէս­զի մնա­ցեա­լը ըն­թա­նայ ա­ւե­լի ա­ռողջ հու­նի մը մէջ, մար­դոց ա­զատ վե­րա­բեր­մուն­քով եւ կամ­քի ան­կաշ­կանդ դրսե­ւոր­մամբ։

Մար­գար Է­սաեան մե­զի յայտ­նեց, թէ ներ­կայ նա­խընտ­րա­կան հանգ­րուա­նին շօ­շա­փելի ձե­ւով կը զգայ համայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ ի­րեն ի նպաստ հա­մակ­րան­քի եւ զօ­րակ­ցու­թեան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք զգա­ցա­կա­նօ­րէն մեծ խրա­խու­սանք կ՚ըլ­լան ի­րեն հա­մար։ Ըստ ի­րեն, այժ­մու բո­լոր կան­խա­տե­սում­նե­րը կը վկա­յեն, թէ ԱԳ կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կէ մնալ իշ­խա­նու­թեան գլուխ եւ այս մէ­կը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հնա­րա­ւո­րու­թիւն մը պի­տի ըլ­լայ, որ­պէս­զի երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու կեան­քի բա­րե­լաւ­ման, խնդիր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ ձեռ­նարկուած բա­րե­փո­խում­ներն ալ շա­րու­նա­կուին նոյն թա­փով։

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015