ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

ԱԳ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Մար­գար Է­սաեան թա­փով կը շա­րու­նա­կէ նա­խընտ­րա­կան քա­րո­զար­շա­ւը։ Հա­սա­րա­կու­թեան զա­նա­զան խա­ւե­րուն հետ շփուե­լու զու­գա­հեռ ան միշտ իր հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ կը պա­հէ նաեւ մեր հա­մայն­քը։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Յու­նիս 7-ի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, Մար­գար Է­սաեան Թագ­սի­մի «Elite World» պան­դո­կի եր­դի­քին տակ մէկ­տե­ղուե­ցաւ հա­մայն­քա­յին եւ ընդ­հան­րա­պէս փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն գոր­ծիչ­նե­րու հետ։ Ան­մի­ջա­կան ու ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ ան­ցաւ այս ե­րեկոյ­թը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պետ Ահ­մէտ Միս­պահ Տէ­միր­ճան։ Ընթ­րի­քի սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախըմ­բըւած­նե­րը զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նե­ցին Մար­գար Է­սաեա­նին նկատ­մամբ, որ­պէս­զի ան կա­րե­նայ մաս կազ­մել նոր խորհր­դա­րա­նին։ 

Ե­րե­կոյ­թի յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ Թա­մար Գա­րա­սուի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։ Ան միեւ­նոյն ժա­մա­նակ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ստանձ­նած էր սոյն ե­րե­կոյ­թի կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Խան­դա­վառ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Մար­գար Է­սաեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին վե­րա­բե­րեալ իր մտադ­րու­թիւն­նե­րուն եւ ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն։

Թեկ­նա­ծուին ա­ռըն­թեր խրա­խու­սա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ ու­նե­ցան նաեւ Ահ­մէտ Միս­պահ Տէ­միր­ճան եւ  Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Ընթ­րի­քի ա­ւար­տին հա­մայն­քա­յին գոր­ծիչ­նե­րը հրա­ժեշտ ա­ռին յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ յղե­լով Մար­գար Է­սաեա­նին։

Հինգշաբթի, Մայիս 14, 2015