ԵՆԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Վար­ժա­պե­տեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Պետ­րոս Քա­հա­նայ Պուլ­տու­քեան։

Ե­նի­գիւ­ղի թա­ղա­կան­նե­րը Գում­գա­բու այ­ցե­լե­ցին ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան ըն­դա­ռաջ՝ խնդրե­լու հա­մար Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­նոնք անդ­րա­դար­ձան թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն եւ այդ ամ­բող­ջին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս կանգ ա­ռին ե­կե­ղե­ցա­պատ­կան կա­լուած­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը օրհ­նեց Ե­նի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին կող­մէ կա­տա­րուած աշ­խա­տան­քը եւ յղեց յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ։

Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը նա­խա­տե­սուած է Յու­նի­սի 12-ին։ 

Շաբաթ, Մայիս 14, 2016