ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ստեղ­ծուած է ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին այս մթնո­լոր­տին հա­մա­հունչ դպրո­ցին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ե­րե­կոյթ մը, որ նա­խա­տե­սուած էր ա­մառ­նա­մու­տը ող­ջու­նե­լու հա­մար։ Ձեռ­նար­կը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ, որ­պէս­զի վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան եօթ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը ստա­նան ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը եւ հրա­ժեշտ առ­նեն հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րով։

Կի­րա­կի ե­րե­կո­յեան դպրո­ցի պար­տէ­զին մէջ սար­քուած ընթ­րի­քին պա­տուոյ հիւրն էր Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան։ Բա­ցօ­թեայ սի­րոյ սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախմ­բուած էին Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան, յայտ­նի հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ, Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ եւ իր ըն­կեր­նե­րը ու հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ծա­նօթ դէմ­քեր։ Միջոց մը իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Իսթանպուլի երեսփոխան Սելինա Տողան։ Դպրո­ցի մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պե­տու­հի Ռի­թա Նուռ­նուռ եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը։

Ե­րե­կոյ­թի յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան եւ Ռի­թա Նուռ­նուռ։ Ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով ծա­փող­ջոյն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան Ա­չե­լիա Սթե­րիա­տիս եւ Ա­լեքս Թա­թա­րեան։ Ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ներ­քեւ ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը ստա­ցան դպրո­ցի այս տա­րուան եօթ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

Զէ­քիեան Գե­րա­պայ­ծա­ռի օրհ­նու­թեան խօս­քով ե­րե­կոյ­թը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։

Երեքշաբթի, Յունիս 14, 2016