ԱՊՐԻ՛ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆԸ…

Կեդ­րո­նա­կա­նի ա­ւան­դա­կան բա­ժա­կի օ­րը ե­րէկ սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ հա­մախմ­բեց վար­ժա­րա­նի զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ո­րոնք տօ­նա­կան հրճուան­քով փու­թա­ցած էին կրկնե­լու հա­մար ի­րենց կար­գա­խօ­սը. «Ապ­րի՛ Կեդ­րո­նա­կա­նը, ապ­րի՛ կեդ­րո­նա­կան­ցին»։ Կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ սար­քուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախմ­բուե­ցան կեդ­րո­նա­կան­ցի­նե­րը։ Այս տա­րի եւս յո­բե­լեար դա­սա­րան­նե­րու ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը ար­տա­սո­վոր հրճուանք ապ­րե­ցան՝ զի­րար վե­րագտ­նե­լով ա­շա­կեր­տա­կան տա­րի­նե­րու բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ եւ դպրո­ցին նկատ­մամբ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ։ Ներ­կա­նե­րու շար­քին էին Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Է­պէօղ­լու եւ իր ըն­կեր­նե­րը, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կար­պիս Պալ­մում­ճու, տնօ­րէ­նու­հի Սիլ­վա Գու­յում­ճեան եւ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ կեդ­րո­նա­կան­ցի­ներ։ Սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գէորգ Սիմ­քէ­շեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին շրջա­նա­ւար­տից հա­ւա­քին մաս­նա­կից­նե­րը։ Բա­ժա­կի օ­րուան առ­թիւ ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան Գէորգ Սիմ­քէ­շեան, Սիլ­վա Գու­յում­ճեան եւ Կար­պիս Պալ­մում­ճու, ո­րոնք ջերմ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

Յիս­նա­մեայ շրջա­նա­ւարտ դա­սա­րա­նէն ներ­կայ էին Պօ­ղոս Էօ­զաշ­ճը եւ Յով­հան­նէս Կա­րա­պե­տեան։ 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեար դա­սա­րա­նէն ներ­կայ էին Ա­րիս Գո­վան, Փիէռ Թաշ­հան, Սե­ւան Իս­քէն­տէ­րօղ­լու, Գա­յա Կիւր, Յա­կոբ Ա­րի Կիւ­լէչ, Պայ­քար Գա­փա­մա­ճեան, Նուր­հան Աք­քա­յա, Ար­տէն Ա­զա­րեան, Նուր­հան Ճա­նիք, Միհ­րան Սի­լիֆ­քէ­լի, Ար­թօ Էր­տո­ղան եւ Խա­չիկ Էր­տո­ղան։

Բա­ժա­կի պա­հուն հան­դէս ե­կան ե­րի­ցա­գոյն կեդ­րո­նա­կան­ցին՝ Նշան Եա­ղու­պեան եւ կրտսե­րա­գոյ­նը՝ Լիա Եահ­նիեան։

Հան­դի­սու­թեան տե­ւո­ղու­թեան կեդ­րո­նա­կան­ցի­նե­րը ան­մի­ջա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ զրու­ցե­ցին ի­րա­րու հետ՝ վեր­յի­շե­լով ի­րենց ա­շա­կեր­տու­թեան տա­րի­նե­րը, նաեւ փո­խա­նա­կե­լով ի­րենց դի­տար­կում­նե­րը դպրո­ցի այ­սօ­րուան վի­ճա­կին շուրջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015