ՏՕՆԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին հեր­թա­կան ան­գամ հիւ­րըն­կա­լեց հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը, թա­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան եւ սի­րոյ սե­ղա­նին առ­թիւ։ Կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց եւ օ­րուան պատ­գա­մը տուաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ լե­ցուած էր ե­կե­ղե­ցին, ուր Ս. Պա­տա­րա­գը մա­տոյց Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեան։ Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կե­ցին Ա­րամ Սրկ. Պա­րո­նեան եւ այլ դպիր­ներ։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան Քա­ռա­սուն Ման­կանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Հրանդ Չիզ­մէ­ճեա­նի եւ եր­գե­հո­նա­հա­րու­թեամբ Ա­ւե­տիս Էօզ­տե­մի­րի։ Յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի կա­տա­րուե­ցաւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն։

Կրօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րէն վերջ ներ­կա­նե­րը ան­ցան Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի ճա­շա­րա­նը, ուր սար­քուե­ցաւ սի­րոյ սե­ղա­նը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան գլխա­ւո­րու­թեամբ կա­տա­րուե­ցաւ աշ­խար­հիկ հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեան, ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան, ե­րես­փո­խան Կա­րա­պետ Փայ­լան, Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու, Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ, Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճան, բազ­մա­թիւ ծա­նօթ ազ­գա­յին­ներ, բա­րե­րար­ներ, հա­մայն­քա­յին մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, հա­մա­կիր­ներ եւ հիւ­րեր։ Բո­լոր ներ­կա­նե­րը ջեր­մօ­րէն հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Պա­քըր­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տե­մի­րի եւ իր ըն­կեր­նե­րուն կող­մէ։

Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ Ա­րեւ Սը­րա­տաղ Ա­ւա­նու­սի։ Ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու, Մե­սուտ Էօզ­տե­միր եւ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ։

Գե­ղա­րուես­տա­կան բաժ­նին մէջ եր­րորդ դա­սա­րա­նի տղա­քը խմբերգ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին, Ա­նի­թա Քուր­տօղ­լուի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ։ Տա­տեան­ցի սա­նե­րը պա­րե­րով ալ հան­դէս ե­կան, Նա­րօտ Կիւ­լէ­չի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Ար­տա­սա­նե­ցին՝ Վա­նե­սա Է­զի­քօղ­լու, Քա­մի Իւ­լիւ­թաշ եւ Ա­րիա­նա Սար­գի­սեան։

Ձեռ­նար­կը ա­ւար­տին հա­սաւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեա­նի խօս­քով եւ ա­ղօթ­քով։

Ծա­նօթ է, որ Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նոր հա­մա­լի­րի կա­ռուց­ման շրջա­նին դի­մագ­րա­ւած էր բազ­մա­թիւ լուրջ մար­տահ­րա­ւէր­ներ եւ իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին ար­ժա­նա­ցած՝ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու զօ­րակ­ցու­թեան։ Այդ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը թէեւ շօ­շա­փե­լի ձե­ւով ու­նե­ցած է իր ա­պա­ցոյ­ցը, սա­կայն ե­րէ­կուան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան ար­դիւն­քը հե­ռու մնաց ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը ար­դա­րաց­նե­լէ, ուս­տի թա­ղա­յին խոր­հուր­դը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի շա­րու­նա­կէ ո­րո­նում­նե­րու մէջ մնալ՝ շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րով պայ­մա­նա­ւո­րուած պիւտ­ճէի բա­ցը հա­ւա­սա­րակշ­ռե­լու հա­մար։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015