ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔԻՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԵՐՈՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆԸ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած մար­զա­կան խրախ­ճան­քը վեր­ջին օ­րե­րուն ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր կը կազ­մա­կեր­պուի այս խրախ­ճան­քը, հե­տե­ւա­բար ու­նի խոր ա­ւան­դու­թիւն­ներ ու ձե­ւա­ւո­ր-ւած նա­խըն­թաց­ներ։ Մօ­տա­ւո­րա­պէս շա­բաթ մը տե­ւե­ցին մրցում­նե­րը, ո­րոնք կազ­մա­կեր­պուած էին միջ­նա­կար­գե­րու եւ լի­սէ­նե­րու մա­կար­դա­կին վրայ։ Նա­խըն­թաց օր, Մխի­թա­րեա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­նա­կար­գե­րու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ լի­սէի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ւա Օ­րա­գեան։

Միջ­նա­կար­գե­րու գծով վո­լէյ­պո­լի ա­ռա­ջի­նը հան­դի­սա­ցաւ Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նը, ո­րուն յա­ջոր­դե­ցին Մխի­թա­րեան եւ Է­սաեան։

Պաս­քէթ­պո­լի մէջ ալ ա­խո­յեան ե­ղան ե­շիլ­գիւղ­ցի­նե­րը, ո­րոնց հե­տե­ւեան Թարգ­մա­նչաց եւ Մէ­րա­մէթ­ճեան։ Դափ­նե­կիր­նե­րը պար­գեւ­ներ ստա­ցան հիւ­րըն­կալ վար­ժա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ձե­ռամբ։

Յա­ռա­ջի­կա­յին նա­խա­տե­սուած է նաեւ լի­սէ­նե­րու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Մայիս 15, 2015