ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ՝ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

 

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուան մը հան­դի­սա­ցաւ այս տա­րուան ու­սում­նակրթա­կան գոր­ծու­նէու­թեան։ Օրուան յայ­տա­գի­րը սկսաւ տնօ­րէն Շա­հին Չը­նա­րի բաց­ման խօս­քով, որ յոր­դոր­ներ տուաւ տղոց եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ի­րենց։ Տղա­քը ու­նե­ցան ե­լոյթ­ներ՝ աս­մուն­քով, պա­րե­րով եւ եր­գե­րով։ Յա­նուն շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ար­տա­յայ­տուե­ցան Սա­մուէլ Քա­րա­փէք­մէզ եւ Ճան Պալ­չըք։ Վկա­յա­կան­նե­րը բաշխուե­ցան Շա­հին Չը­նա­րի ձե­ռամբ։ Վար­ժա­րա­նի ա­ռա­ջին Ճան Պալ­չըք ար­ժա­նա­ցաւ «Սա­րայ­լը» մրցա­նա­կին, զոր ի­րենց յանձ­նեց հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կա­րա­պետ Մխա­լեան։ Ա­ւար­տին միաս­նա­բար կտրուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան կար­կան­դա­կը։

Մինչ այդ, վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը կա­տա­րած էին նաեւ ի­րենց ա­ւան­դա­կան գար­նա­նա­յին դաշ­տապ­տոյ­տը։

 

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015