ՄՏԱԽԱՂԵՐՈՒ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Գա­րա­կէօ­զեան տան եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րուե­ցաւ ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Այս­պէս, տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած հեր­թա­կան մտա­խա­ղե­րը, ո­րոնց մաս­նակ­ցե­ցան հա­մայն­քա­յին 11 միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան­նե­րէ 33 ա­շա­կերտ­նե­ր։ Գա­րա­կէօ­զեան վար­ժա­րա­նը ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս ձեռ­նար­կը կը կազ­մա­կեր­պէ «Akıl Oyunları» հան­դէ­սին, «Türk Beyin Takımı»ին եւ «Akıl» միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու տիկ­նանց կազ­մին օ­ժան­դա­կու­թեամբ։ Խմբա­կա­յին ու ան­հա­տա­կան խա­ղե­րը ու­նէին զա­նա­զան փու­լեր՝ մտա­խա­ղեր, թուա­բա­նա­կան խա­ղեր, սու­տո­քու, բա­ռա­խաղ եւ մե­քե­նա­կան խա­ղեր։

Գա­րա­կէօ­զեան տան տնօ­րէ­նու­հի Ա­րու­սեակ Քոչ-Մո­նէի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ օ­րուան ծրա­գի­րը։ «Türk Beyin Takımı»ի ղե­կա­վար Օր­քուն Չէ­թի­նաս­լան տե­ղե­կու­թիւն­ներ տուաւ մտա­խա­ղե­րու կա­նոն­նե­րուն շուրջ։ Ա­ւե­լի վերջ ա­շա­կերտ­նե­րը խոր կեդ­րո­նա­ցու­մով մը ան­ցան մտա­խա­ղե­րու զա­նա­զան փու­լե­րէն։

Խմբա­կա­յին խա­ղե­րու ար­դիւն­քին ա­ռա­ջին ե­րեք տե­ղե­րը գրա­ւե­ցին՝ Գա­րա­կէօ­զեան տան (1900 նիշ), Ե­շիլ­գիւ­ղի հա­յոց վար­ժա­րա­նին (1542 նիշ) եւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նին (1470 նիշ) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Իսկ ան­հա­տա­կան խա­ղե­րու ա­ւար­տին ա­ռաջ­նու­թիւ­նը նուա­ճեց Գա­րա­կէօ­զեա­նէն Ա­ռէն Տէ­միր­ճի (171 նիշ), երկ­րորդ հան­դի­սա­ցաւ Ե­շիլ­գիւ­ղէն Ար­տա Փեք­թե­զօլ (165 նիշ) եւ Է­սաեա­նէն Ա­րիս Նշան (162 նիշ)։ 

Ար­դիւնք­նե­րու հրա­պա­րակ­ման զու­գա­հեռ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­նա­կա­բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւ­նը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Դափ­նե­կիր­նե­րը պար­գե­ւատ­րուե­ցան հիւ­րըն­կալ Գա­րա­կէօ­զեան տան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն եւ տիկ­նանց կազ­մի ան­դամ­ու­հի­նե­րուն ձե­ռամբ։ Վկա­յա­կան­ներ յանձ­նուե­ցան նաեւ մաս­նա­կից վար­ժա­րան­նե­րու ու­սո­ղու­թեան ու­սու­ցիչ­նե­րուն։ 

Փոխ-տնօ­րէ­նու­հի Նա­րօտ Քու­­րու­ղօղ­լուի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած պար­գե­ւատր­ման հանգ­րուա­նէն վերջ, մրցա­նա­կա­կիր­նե­րը ծա­փող­ջոյն­նե­րու ներ­քեւ հա­տե­ցին պատ­րաս­տուած կար­կան­դա­կը, ինչ որ բնո­րո­շեց օ­րուան յայ­տագ­րին եզ­րա­փա­կու­մը։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015