ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։ Խում­բը ա­ռաջ­նոր­դե­ցին Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան յայտ­նեց, թէ Գա­տը­գիւ­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հայ­րե­րը, վար­ժա­րա­նի եւ ծնող­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, թա­ղէն ներս կը ջա­նան հաս­տա­տել նա­խըն­թաց մը, որ­պէս­զի դպրո­ցի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­ներն ու ծնող­նե­րը այ­ցե­լու­թեան փու­թան Գում­գա­բու, հա­ղորդ դառ­նան հա­մայն­քի հո­գե­ւոր կեդ­րո­նի խո­րա­խոր­հուրդ մթնո­լոր­տին եւ ուս­ման նոր հանգ­րուա­նի մը ըն­դա­ռաջ ստա­նան օրհ­նու­թիւն։ Ա­ւե­լի վերջ ա­շա­կերտ­նե­րը մի առ մի ներ­կա­յա­ցան Նո­րին Սրբազ­նու­թեան, որ հայ­րա­կան վե­րա­բեր­մուն­քով ող­ջու­նեց զի­րենք։ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը գնա­հա­տան­քով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ գա­տը­գիւղ­ցի­նե­րու սոյն մտադ­րու­թեան շուրջ եւ կա­րե­ւո­րեց վե­րա­բեր­մուն­քը ծնող­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց զա­ւակ­նե­րը հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան ա­ռաջ­նոր­դած են՝ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան ակն­կա­լու­թեամբ։ Ան ա­շա­կերտ­նե­րուն յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ի­րենց ուս­ման յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րուն հա­մար։

Ըն­դու­նե­լու­թեան ա­ւար­տին Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ա­շա­կերտ­նե­րուն ի յի­շա­տակ նուի­րեց Պատ­րիար­քա­րա­նի հրա­տա­րա­կու­թե­նէն նմոյշ­ներ եւ խա­չեր։ Նո­րին Սրբազ­նու­թե­նէն հրա­ժեշտ առ­նե­լէ վերջ, Հայր Սուր­բին ու­ղեկ­ցու­թեամբ խում­բը շրջայց մը կա­տա­րեց Պատ­րիար­քա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս՝ ստա­նա­լով ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016