ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծուած է 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Ան­ցեալ տա­րի ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին հի­ման վրայ այս տա­րի եւս տա­րեշր­ջա­նի վեր­ջըն­թեր շա­բա­թը դպրո­ցէն ներս կը բնո­րո­շուի փա­ռա­տօ­նով մը։ Այս ծրագ­րին շրջագ­ծով, շաբ­թուան իւ­րա­քան­չիւր օ­րը յատ­կա­ցուած է դա­սի մը։ Տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մը վե­րահս­կած են բո­լոր պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը եւ այս ծրա­գի­րը խոր տպա­ւո­րու­թիւն գոր­ծած է տղոց վրայ։

Փա­ռա­տօ­նի փակ­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան, Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­ման Պիւ­քիւ­ճեան եւ թա­ղի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։ Տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Պէր­պէ­րօղ­լու բարձր գնա­հա­տեց ու­սուց­չա­կան կազ­մէն՝ Ան­նա Սա­րը Սեչ­քի­նը, Լե­տա Ֆի­տա­նը, Մա­րալ Չա­քը­րը, Վե­րա Հե­մեն­կիւ­լը, Թա­մար Ման­կա­սա­րը, Թա­յիս Պու­տա­քը, Նաժ­տա Տե­միր­ճիօղ­լուն եւ Եւ­գի­նէ Ին­ճի­տիւ­զէ­նը, ո­րոնք մեծ ե­ռանդ գոր­ծադ­րած էին այս ձեռ­նար­կին հա­մար։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016