«ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԵՐԻ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՈՒՇԱԳՐԱՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Կ՚ԱՐՁԱՆԱԳՐԷ ԹԷ՛ ՔԱՂԱՔԻՍ ԵՒ ԹԷ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ «Քրիս­տին Սա­լե­րի» հիմ­նար­կը թա­փով կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը թէ՛ Իս­թան­պու­լի եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ։ Ան­մահ նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լե­րիի յի­շա­տա­կը կեն­դա­նի պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կ՚աշ­խա­տի այս հիմ­նար­կը, որ զու­գա­հե­ռա­բար ծնունդ կու տայ գե­ղա­րուես­տա­կան նոր շար­ժում­նե­րու։ Հիմ­նար­կի հիմ­նա­դիր­նե­րէն Ռե­հան Սա­րը­պայ խմբագ­րա­տունս տուած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ման­րա­մասն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ վեր­ջին նո­րու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ինչ­պէս միշտ, հա­ճե­լի զրոյց մը ու­նե­ցանք Ռե­հան Սա­րը­պա­յի հետ։ Ան նախ անդ­րա­դար­ձաւ ար­տա­սահ­մա­նի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, իսկ ա­ւե­լի վերջ բա­ցատ­րեց քա­ղա­քիս մէջ նա­խա­տե­սուած ձեռ­նարկ­նե­րը։

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մէջ այս շրջա­նին կա­րե­ւոր ձեռք­բե­րում­ներ կ՚ա­պա­հո­վուին Քրիս­տին Սա­լե­րիի գե­ղա­րուես­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան ար­ժե­ւոր­ման տե­սան­կիւ­նէն։ «Ա­լաս­քա» օ­դա­յին ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կայ Մար­տի իր ամ­սագ­րին մէջ մաս­նա­ւոր բա­ժին մը յատ­կա­ցու­ցած է Քրիս­տին Սա­լե­րիին։ Ամ­սագ­րին մէջ ըն­կե­րու­թեան ու­ղե­ւոր­նե­րուն կ՚ա­ռա­ջար­կուի «Քրիս­տին Սա­լե­րիի գիւ­տը»։

Ֆ­րեզ­նո­յի մէջ, «Հեն­րի Մե­տըն» նա­հան­գա­յին գրա­դա­րա­նէն ներս կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի ռեթ­րոս­փեք­թիֆ ցու­ցա­հան­դէս մը, ո­րու շրջագ­ծով ներ­կա­յա­ցուած է 75 ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն։ Փետ­րուա­րի 6-էն ի վեր բաց է այս ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Մա­յի­սի 31-ը։ Ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ու­նե­նան հա­ղորդ դառ­նա­լու Սա­լե­րիի ա­րուես­տին։ Բաց աս­տի, ցու­ցա­հան­դէ­սի գո­վազդ­նե­րը կ՚ե­րե­ւին քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րուն մէջ, իսկ այդ գո­վազդ­ներն ալ պատ­րաս­տուած են ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հիին գոր­ծե­րով։ Այ­սինքն Ֆրեզ­նո­յի փո­ղոց­նե­րուն մէջ յա­ճախ աչ­քի կը զար­նեն Սա­լե­րիի վրձի­նին հետ­քե­րը։

Հիւս­թը­նի «Պափ­թիստ» հա­մալ­սա­րա­նը եր­կու ու­սա­նող­նե­րու հա­մար կրթա­թո­շակ մը հաս­տա­տած է՝ Քրիս­տին Սա­լե­րիի ա­նու­նով։ Ներ­կա­յիս նոյն հա­մալ­սա­րա­նէն ներս ցու­ցադ­րու­թեան դրուած են Քրիս­տին Սա­լե­րիի յախ­ճա­պա­կիի վրայ չորս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կ՚ար­ժա­նա­նան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Դար­ձեալ Հիւս­թը­նի մէջ, «Պլե­ֆըր» գե­ղա­րուես­տի թան­գա­րա­նէն ներս բա­ցուած է աշ­խա­տա­նոց մը, որ կո­չուած է Քրիս­տին Սա­լե­րիի ա­նու­նով։ Ա­շա­կերտ­ներ այն­տեղ կը տա­նին բազ­մաբ­նոյթ աշ­խա­տանք։

Ար­տա­սահ­մա­նի այս զար­գա­ցում­նե­րուն ա­ռըն­թեր, յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն քա­ղա­քիս մէջ ալ նա­խա­տե­սուած է ձեռ­նարկ մը։ Սա Քրիս­տին Սա­լե­րիի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին նկար­չու­թեան մրցոյթն է, որ դար­ձած է ա­ւան­դա­կան։ Այս տա­րի ար­դէն հին­գե­րորդ ան­գամ կեան­քի կը կո­չուի այս ծրա­գի­րը։ Ռե­հան Սա­րը­պայ մե­զի յայտ­նեց, որ Մարտ 19-ին, Շա­բաթ, Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ մրցոյ­թը, պոլ­սա­հայ հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան­նե­րէ ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Օ­րուան սկիզ­բին պի­տի գծեն ա­ռա­ջի­նէն մին­չեւ չոր­րորդ դա­սա­րան­նե­րու սա­նե­րը, իսկ օ­րուան երկ­րորդ կէ­սին՝ հին­գե­րոր­դէ մին­չեւ ու­թե­րորդ եւ ին­նե­րոր­դէ մին­չեւ տաս­ներկ­րորդ դա­սա­րան­նե­րու տղա­քը, ա­ռան­ձին խում­բե­րով։

Մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ապ­րի­լի 30-ին նոյն­պէս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ, դափ­նե­կիր­նե­րը պի­տի ստա­նան դրա­մա­կան պար­գեւ­ներ։ Դա­տա­կազ­մին մէջ են՝ Ար­շօ Գաս­պա­րեան, Ար­թին Տե­միր­ճի եւ Մառ­լէն Թե­քիր­տաղ­լը­ճան։ Գե­ղա­րուես­տա­կան խորհր­դա­կան­ներն են՝ Ռե­հան Սա­րը­պայ եւ Մայ­տա Սա­րիս։

Մրցոյ­թը ա­ռիթ մը կը հան­դի­սա­նայ մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րը չա­փե­լու հա­մա­ր։

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016