ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏԸ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ շրջապ­տոյտ մը դէ­պի Կա­պա­դով­կիա եւ Ան­գա­րա։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան, ո­րու հետ էին նաեւ ու­սու­ցիչ­ներ եւ ծնող­ներ։

Կա­պա­դով­կիոյ մէջ տղա­քը ծա­նօ­թա­ցան շրջա­նի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին գե­ղեց­կու­թիւն­նե­րուն։ Իսկ պտոյ­տի Ան­գա­րա­յի ծրագ­րի վառ հանգ­րուանն էր տեղ­ւոյն ֆրան­սա­կան մատ­րան մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գը։ Ա­շա­կերտ­նե­րը ներ­կայ գտնուե­ցան Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեա­նի կող­մէ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գին, ո­րու ըն­թաց­քին Ս. Սե­ղա­նին սպա­սար­կեց Հայր Աբ­րա­համ Ծ. Վրդ. Ֆրա­տեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան ա­շա­կերտ­նե­րուն կող­մէ՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Գա­րե­գին Պար­սա­մեա­նի։ 

Երեքշաբթի, Մայիս 17, 2016