ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Խմբագ­րա­տանս մէջ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք ըն­դու­նե­լու ֆրան­սա­հայ մտա­ւո­րա­կան Սի­մոն Պա­պի­կեա­նը, որ Պո­լիս կը գտնուի այ­ցե­լե­լու հա­մար իր ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րուն։ Ջերմ ու մտեր­միկ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին մեր յար­գե­լի հիւ­րը տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց իր աշ­խա­տանք­նե­րուն ու ծրագ­րե­րուն վե­րա­բե­րեալ, ինչ­պէս նաեւ իր հեր­թին տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղեց մեզ­մէ թրքա­հայ ա­ռօ­րեա­յին, ինչ­պէս նաեւ օ­րա­թեր­թիս աշ­խա­տան­քին մա­սին։ Բա­րի կե­ցու­թիւն կը մաղ­թենք ի­րեն քա­ղա­քիս մէջ ու յա­ջո­ղու­թիւն՝ հան­րան­պաստ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015