ՊԱՔԸՐԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­տա­սո­վոր ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին առ­թիւ։ Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան ձեռ­նար­կը՝ Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նախ­կին շէն­քի սրա­հին մէջ։ Այս քէր­մէ­սի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թեան ծնող­նե­րուն կող­մէ, ո­րոնց ջան­քե­րով այս տա­րի եւս ծրա­գի­րը պսա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։ Քէր­մէ­սի տա­ղա­ւար­նե­րուն վրայ այ­ցե­լու­նե­րուն մա­տու­ցուած ի­րե­ղէն­նե­րը ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցան ի­րենց ճա­շա­կով ու ո­րա­կով եւ սպա­ռուե­ցան՝ յա­ւե­լեալ նպաստ մը ա­պա­հո­վե­լով Տա­տեան վար­ժա­րա­նին։

Բաց­ման փու­լին ա­շա­կերտ­նե­րուն ալ մաս­նակ­ցու­թեամբ ար­տա­սա­նուե­ցաւ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քը։ Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ հան­դէս ե­կաւ ող­ջոյ­նի խօս­քով մը, ո­րու ըն­թաց­քին բարձր գնա­հա­տեց կազ­մա­կեր­պիչ ծնող­նե­րուն ջան­քե­րը։ Ներ­կայ էին նաեւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք եւ հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Երուանդ Սվա­ճըօղ­լու։

Քէր­մէ­սի կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թեամբ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ստանձ­նած ա­նուն­ներն էին հե­տե­ւալ­նե­րը.

Սե­դա Քա­յա (ա­տե­նա­պե­տու­հի), Այ­տա Խա­չի­կօղ­լու, Նուռ Կիւր­լէ­րօղ­լու, Տիա­նա Գու­յում­ճու, Այ­սէլ Պիր­կիւլ, Սե­ւիմ Օք­ճու, Ա­լին Հա­պէշ, Հիլ­տա Տես­տի­ճի, Իլ­տա Սվա­ճըօղ­լու, Գա­րօ­լին Ա­յա­նեան, Լե­տա Չա­քալ, Կա­րին Մար­տի­կեան, Լուիզ Պա­լըք­ճը, Նուր­տա Չա­քան, Լե­տա Ա­թան, Սիլ­վա Պիւ­յիւք­լէօ­քէր, Լին­տա Կե­տիկ, Ա­լի­նա Յո­վա­կի­մեան, Շի­լա Չո­լա­քեան, Սե­լին Տա­պա­կօղ­լու, Նա­տիա Զէյ­ֆիեան, Ա­րուս Էօզ­պաղ, Ռի­թա Փո­լա­տօղ­լու, Գա­րօ­լին Քալ­տըեան եւ Լեռ­նա Թո­րու­սօղ­լու։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 17, 2015