ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ

Է­սաեա­նի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին հա­մա­կուած էր տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս շրջա­նա­ւար­տից օ­րը ան­ցաւ խրախ­ճան­քի մը մթնո­լոր­տին մէջ։ Է­սաեան­ցի­նե­րու հա­ւա­քը այս տա­րի ար­տա­սո­վոր ո­գե­ւո­րու­թեան ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ, ո­րով­հե­տեւ զու­գա­դի­պե­ցաւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 120-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին։ Վար­ժա­րա­նի մէջ ապ­րուե­ցաւ սե­րունդ­նե­րու մեծ տո­ղանցք մը եւ բո­լոր է­սաեան­ցի­նե­րը բա­ժա­կի օ­րուան տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ կրկնե­ցին ի­րենց ան­փո­փոխ մաղ­թան­քը՝ պատ­մա­կան կրթօ­ճա­խի յա­րա­տե­ւու­թեան հա­մար։

Ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան, է­սաեան­ցի­նե­րու բա­ժա­կի օ­րուան հա­ւա­քոյ­թը սկսաւ վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ գոր­ծադ­րուած յայ­տագ­րով։ Ներ­կայ էին Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ, Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ, Թրքա­հայ Ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի վար­չու­թեան ա­տե­նադ­պիր Ա­րամ Գամ­պու­րեան եւ այլ բազ­մա­թիւ հիւ­րեր ու շրջա­նա­ւարտ­ներ, ո­րոնք դպրո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։​

 
Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015