ՏԱՏԵԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՕՐԸ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը խան­դա­վառ շա­բա­թա­վերջ մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ե­րէ­կուան շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան առ­թիւ։ Այս­պէս, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Տա­տեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։ Շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան ներ­կայ գտնուե­ցան թա­ղի Ծնունդ Ս. Աստուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեան, Պա­քըր­գիւ­ղի թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք, տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ, կրթա­կան մշակ­ներ եւ յա­րա­կից մար­մին­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ շրջա­նա­ւարտ­ներ հա­մախմ­բուած էին դպրո­ցի պար­տէ­զին մէջ։ Տա­տեան­ցի­նե­րու ու­րա­խու­թիւ­նը բաժ­նե­լու փու­թա­ցած էր նաեւ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու։

Օ­րուան յայ­տա­գի­րը գոր­ծադ­րուե­ցաւ ու­սուց­չու­հի Մա­րալ Պա­թա­րի հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ։ Ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Ա­լիս Պայ­րամ, որ խօ­սե­ցաւ դպրո­ցի նոր շէն­քի շի­նա­րա­րու­թեան հա­սած հանգ­րուա­նին շուրջ։ 25-ա­մեայ եւ 40-ա­մեայ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը մե­ծա­րուե­ցան Տա­տեա­նի ըն­տա­նի­քին կող­մէ՝ ի­րենց հա­մար պատ­րաս­տուած կար­կան­դա­կով մը։ Յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն ա­նու­նով սրտի խօսք ար­տա­սա­նե­ցին Լե­նա Գա­լայ­ճըօղ­լու եւ Շահ­նուր Գա­զան­ճը։

Յու­շապ­նակ­ներ յանձ­նուե­ցան վար­ժա­րա­նի վաս­տա­կա­ւոր ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Նա­տիա Թէ­քի­րօղ­լուի եւ Ծա­ղիկ Չո­լա­քի։

Ար­տա­սահ­մա­նէն ըն­թա­ցա­ւարտ­ներ ալ մաս­նակ­ցե­ցան հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու ըն­թաց­քին տա­տեան­ցի­նե­րը ող­ջու­նե­ցին Քոս­թա­նօղ­լու ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնք ե­րեք սե­րուն­դէ ի վեր ա­նընդ­մէջ յա­ճա­խած են Տա­տեան վար­ժա­րան։ Ա­նոնց ա­նու­նով սրտի խօսք մը ար­տա­սա­նեց Ժագ­լին Քոս­թա­նօղ­լու։

Յայ­տագ­րին տե­ւո­ղու­թեան ի­րենց ե­լոյթ­նե­րով ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժա­նա­ցան դպրո­ցի սա­նե­րէն Քա­մի Իւ­լիւ­թաշ, Թա­րա Խո­րա­զա­կեան, Ա­ռէն Սիւ­մէր եւ Սա­րին Իչ։ Բաց աս­տի, պա­րու­սոյց Նա­րօտ Կիւ­լէ­չի մա­կա­նին ներ­քեւ պատ­րաս­տուած ա­շա­կեր­տա­կան խում­բը ներ­կա­յա­ցուց շարք մը ժո­ղովր­դա­կան պա­րեր։

Հան­դի­սու­թեան տե­ւո­ղու­թեան գոր­ծադ­րուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր եւ տա­տեան­ցի­նե­րը լիու­լի ապ­րե­ցան ի­րա­րու հետ հա­մախմ­բուե­լու եր­ջան­կու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Մայիս 18, 2015