ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

Ե­րի­տա­սարդ ղե­կա­վար­նե­րու եւ գոր­ծա­րար­նե­րու միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ե­րէկ, Չը­րա­ղա­նի «Ֆոր սի­զընս» պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ խորհր­դա­ժո­ղով մը։ Ըն­տա­նե­կան ստա­ցուած­քի կառա­վար­ման վե­րա­բե­րեալ այս խորհր­դա­ժո­ղո­վը զու­գա­դի­պե­ցաւ կազ­մա­կեր­պիչ միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 30-ա­մեայ յո­բե­լեա­նի նա­խօ­րեա­կին։ Բա­ցու­մին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Սեր­քան Սե­ւիմ։

Այս խորհր­դա­ժո­ղո­վին շրջագ­ծով ե­լոյթ ու­նե­նա­լու հրա­ւի­րուած էր յայտ­նի հնա­գէտ Րաֆ­ֆի Փոր­թա­գալ։ Ան ար­տա­յայ­տուե­ցաւ «Այ­լընտ­րան­քա­յին ներդ­րում. գե­ղա­րուեստ» խո­րագ­րեալ նիս­տին ըն­թաց­քին, զոր վա­րեց յայտ­նի գոր­ծա­րար Լէյ­լա Ա­լա­թոն։ Րաֆ­ֆի Փոր­թա­գա­լի ա­ռըն­թեր նիս­տի միւս ա­տե­նա­խօս­ներն էին Սա­րու­հան Տո­ղան եւ Ճան Էլ­կիզ։

Հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին Րաֆ­ֆի Փոր­թա­գալ մատ­նան­շեց, թէ գե­ղա­րուես­տը տա­կա­ւին նոր սկսած է որ­պէս ներդր­ման մի­ջոց ըն­կա­լուիլ Թուր­քիոյ մէջ։ Ըստ ի­րեն, մար­դիկ ի­րենց ապ­րե­լա­կեր­պով ու կեն­ցա­ղով պէտք է ու­նե­նան տար­բե­րու­թիւն մը ու ձե­ւա­ւո­րեն ի­րենց ինք­նու­րոյն ճա­շա­կը։ Ե­րեք սե­րուն­դէ ի վեր ա­ճուրդ­ներ կազ­մա­կեր­պող ըն­տա­նի­քի մը շա­ռա­ւի­ղը ըլ­լա­լու փոր­ձա­ռու­թեամբ՝ Րաֆ­ֆի Փոր­թա­գալ շեշ­տեց, թէ մար­դիկ ի­րենց բնա­կա­րան­նե­րը պէտք է  վե­րա­ծեն ո­րա­կեալ կեան­քի մը մի­ջա­վայ­րի։ 

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 18, 2015