ՏԱՆԻԵԼԱ ՊԱԳԸՐՃԸՕՂԼՈՒ ԱՐՏԱՍԱՆԵՑ ՉԱՐԵՆՑԻ ԳՈՐԾԸ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Տա­նիե­լա Պա­գըր­ճըօղ­լու մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ Գրող­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած գրա­կան ե­րե­կոյ­թի մը։ Ճատ­տէ­պոս­տա­նի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ կազ­մա­կերպուած ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին կա­տա­րուե­ցան զա­նա­զան լե­զու­նե­րով ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ ու ծա­նօ­թացուե­ցան հա­մա­պա­տաս­խան բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րը։ Այս առ­թիւ Տա­նիե­լա Պա­գըր­ճըօղ­լու ար­տա­սա­նեց Ե­ղի­շէ Չա­րեն­ցի «Տաղ» գոր­ծը, նաեւ ծա­նօ­թա­ցուց հե­ղի­նա­կին կեանքն ու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Դպրե­վանք­ցի ա­շա­կեր­տու­հին Չա­րեն­ցի գոր­ծին հա­յե­րէն բնա­գի­րը ներ­կա­յաց­նե­լու ա­ռըն­թեր, ար­տա­սա­նեց նաեւ վար­ժա­րա­նի հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Սու­զան Ավ­ճըի կող­մէ կա­տա­րուած նոյն գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը։ 

Գրա­կան այս ձեռ­նար­կը նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան կազ­մա­կեր­պուած էր 21 Մար­տի Հա­մաշ­խար­հա­յին բա­նաս­տեղ­ծու­թեան օ­րուան ըն­դա­ռաջ, «Հո­ղի լե­զուն» խո­րագ­րին ներ­քեւ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015