ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ե­րէկ կա­րե­ւոր յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ՝ վեր­ջին շրջա­նին երկ­րորդ ան­գամ Գում­գա­բուի կող­մէ հեր­թա­կան ան­հանգս­տու­թիւ­նը ար­տա­յայ­տուե­ցաւ՝ ներ­կա­յիս երկ­րէն ներս ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ե­թէ ա­ռա­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը կը վե­րա­բե­րէն ընդ­հա­նուր հա­սա­րա­կու­թեան կող­մէ մեր հա­մայն­քին վե­րագ­րուած զրպար­տու­թիւն­նե­րուն, ա­պա այս երկ­րորդն ալ ու­նի ձե­ւով մը ինք­նաքն­նա­դա­տու­թեան բնոյթ, ո­րով­հե­տեւ հաս­ցէագ­րուած է ա­նոնց, ո­րոնք կը յա­ւակ­նին հա­մայն­քին ա­նու­նով խօ­սե­լու։ Քա­ղա­քա­կան նիւ­թե­րու շուրջ ան­հատ­նե­րու կող­մէ կա­տա­րուած զա­նա­զան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ պարզ է, որ ներ­կայ փու­լին կը վե­րագ­րուին մեր հա­մայն­քի ընդ­հա­նու­րին, ինչ որ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցած է Գում­գա­բուի տե­ղին հա­կազ­դե­ցու­թեան։

Ստո­րեւ կը հրա­տա­րա­կենք Պատ-­րիար­քա­րա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը եւ ա­նոր թրքե­րէն բնա­գի­րը։

Վեր­ջերս կայ­քէ­ջե­րու վրայ յա­նուն հայ հա­մայն­քին կա­տա­րուած հրա­պա­րա­կում­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ գոր­ծու­նէու­թեանց կա­պակ­ցու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը իր ցա­ւը յայտ­նեց, նաեւ թարգ­ման հան­դի­սա­նա­լով հա­մայն­քի սրտցաւ ան­դամ­նե­րու ընդվ­զու­մին։

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ընդգ­ծեց, թէ ան­հատ­ներ ա­զատ են յայտ­նե­լու ի­րենց գա­ղա­փար­նե­րը, ո­րոնք կը կրեն սոսկ ան­հատա­կան բնոյթ։ Նաեւ շեշ­տուե­ցաւ, թէ գա­ղա­փար յայտ­նե­լու ա­զա­տու­թիւ­նը ան­սահ­ման չէ եւ այդ ա­զա-­տու­թիւ­նը կա­րե­լի չէ օգ­տա­գոր­ծել ա­ռանց նկա­տի ու­նե­նա­լու հան­րու­թեան ան­դոր­րու­թիւ­նը։

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յի­շե­ցուց, թէ ըլ­լա­լով Թուր­քիոյ հայ հա­մայն­քին հո­գե­ւոր կեդ­րո­նը՝ պե­տա­կան, պաշ­տօ­նա­կան, դի­ւա­նա­գի­տա­կան եւ կրօ­նա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ իր այս հան­գա­ման­քով կը ճանչ­ցուի որ­պէս ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը հայ հա­մայն­քին։ Ար­դէն իսկ այդ հան­գա­ման­քով է, որ ըստ հնա­մե­նի ա­ւան­դու­թեան, ի պա­հան­ջել հար­կին իր խօս­քը կ­­՚ու­նե­նայ հա­մայն­քի կրօ­նա­կան, բա­րե­սի­րա­կան եւ ըն­կե­րա­յին հաս­տա­տու­թեանց եւ կամ ընդ­հան­րա­պէս հա­նայն­քի հետ ա­ռըն­չուած հար­ցե­րու կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ան­հատ­ներ եւ կամ մար­մին­ներ ի­րա­ւա­սու­թիւն չու­նին յա­նուն հա­մայն­քի ար­տա­յայ­տուե­լու եւ կամ գոր­ծե­լու։ Նման ան­պա­տաս-­խա­նա­տու ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ եւ կամ գոր­ծու­նէու­թիւն­ներ չեն ա­ռըն­չուիր Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին եւ հայ հա­մայն­քին հետ, նաեւ չեն ցո­լաց­ներ բո­լոր հա­մայն­քին զգա­ցում­ներն ու գա­ղա­փար­նե­րը։ Նաեւ այս տե­սա­կի ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ եւ գոր­ծու­նէու­թիւն­ներ չեն կրնար հա­մայն­քի դիր­քա­ւո­րու­մէն ա­ւե­լի գե­րա­կայ դիր­քի մը հաս­նիլ։

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յի­շե­ցուց Ս. Գրքի խօս­քը. «Մտիկ ը­րէք ձեր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն եւ հնա­զան­դե­ցէք ա­նոնց, ո­րով­հե­տեւ ա­նոնք կը տքնին ձեր հո­գի­նե­րուն հա­մար, քա­նի որ հա­շիւ պի­տի տան ձեր փո­խա­րէն, եւ ա­նոնք ու­րա­խու­թեամբ թող ը­նեն այդ բա­նը եւ ոչ թէ հա­ռա­չե­լով, բան մը՝ որ օ­գուտ չի տար ձե­զի» (Եբ­րա­յե­ցիս, 13.17)։

Այս տե­սա­կէտ­նե­րը հա­ղոր­դը-ւե­ցան նաեւ տե­ղա­կան պաշ­տօ­նա­կան մամ­լոյ մար­մին­նե­րուն։

*

Son günlerde sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda Ermeni halkı adını kullanarak bazı yayınlar yapıldığı ve faaliyetlerde bulunulduğu üzüntüyle görülmüştür. Bu beyanlar ve faaliyetler cemaatimizde infial yaratmaktadır.

Kişiler, fikirlerini beyan etmekte özgürdürler ve beyan ettikleri fikirler sadece kendilerini bağlar niteliktedir. Ancak, fikir beyan etme özgürlüğünün sınırsız olmadığı ve kamu düzeni göz önünde bulundurulmadan kullanılamayacağı da bilinen bir husustur.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türkiye Ermeni Cemaati’nin ruhani merkezi, cemaatimiz adına karar verecek ve temsil edecek tek mercidir. Resmi, kordiplomatik ve dini erkan Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni, cemaati temsil eden kurum olarak görür. Dini, hayri ve sosyal kurumlarımızı veya genel olarak cemaati ilgilendiren sorunlar hakkında cemaatimizin düşüncesini dile getirecek beyanlarda bulunma konusunun, kadim geleneklerimize göre Patrikliğimizi ilgilendirdiği bir gerçektir.

Patrikliğimiz dışında, kişilerin veya kurumların cemaatimizin adına beyanda veya faaliyetlerde bulunma hakkı ve yetkisi yoktur. Yapılacak bu tarz sorumsuz beyan ve faaliyetlerin Patriklik Makamı’nı ve Ermeni cemaatini bağlamayacağı gibi, tüm cemaatimizin hislerini ve düşüncelerini temsil etmeyeceği de açıktır. Ayrıca bu beyanlar ve faaliyetler cemaatimizin konumu karşısında üstünlük sağlamaz.

554 yıldan beri varlığını sürdüren Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ve ona bağlı Türkiye Ermeni Cemaati’ni üzen bu tür konuları yerel medyanın dikkatine sunmanın bu ülkede sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürme yönünde önem arz edeceğine inanıyoruz.

Cemaatimize, Kutsal Kitap’ın sözünü sevgiyle hatırlatırız: “Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar (İbranilere, 13:17).

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

 

 

 

 

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015