ԷՍԱԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ «ՄԱՐԱԼ» ՀԱՄՈՅԹԻ 35-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ ՄԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԻ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թի հիմ­նադ­րու­թեան 35-ա­մեա­կին շար­ժա­ռի­թով յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Գնա­լը կղզիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յո­բե­լե­նա­կան ե­րե­կոյթ մը։ Նա­խըն­թաց օր, այս ձեռ­նար­կին ըն­դա­ռաջ խմբագ­րա­տունս այ­ցե­լե­ցին Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեան եւ «Մա­րալ»ի պա­րու­սոյց Կար­պիս Չափ­քան, ո­րոնք մե­զի տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին նա­խա­տե­սուած ընթ­րի­քին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Հա­ճե­լի զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­նոնք մե­զի տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ընթ­րի­քի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բը կը գլխա­ւո­րէ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու յայտ­նի դէմ­քե­րէն՝ բա­րե­րա­րու­հի Սել­մա Իս­քէն­տէ­րէօզ։ Ծա­նօթ է, որ Սել­մա Իս­քէն­տէ­րէօզ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ 35-ա­մեա­կի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բը կը գլխա­ւո­րէր եւ վեր­ջին շրջա­նին լուրջ եւ ան­փո­խա­րի­նե­լի նպաստ մը բե­րած է, որ­պէս­զի «Մա­րալ»ի յո­բե­լեա­նը ար­ժե­ւո­րուի ըստ պատ­շա­ճի։ Ան եր­կար տա­րի­նե­րու հա­մայն­քա­յին գոր­ծու­նէու­թեան փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ի սպաս դրած է «Մա­րալ»ին հա­մար եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը մղիչ ուժ մը կը հան­դի­սա­նայ «Մա­րալ»ի ըն­տա­նի­քի յա­րա­բե­րա­բար ա­ւե­լի նոր սե­րուն­դին, որ Սել­մա Իս­քէն­տէ­րէօ­զի ներդ­րած ե­ռան­դով կը խրա­խու­սուի՝ հա­մոյ­թի այ­սօ­րուան վե­րել­քին ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տանք տա­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Մա­րիամ Տրա­մէ­րեան եւ Կար­պիս Չափ­քան մե­զի տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ի­րենց տե­սա­կէ­տէ ու­րա­խա­ռիթ հան­գա­մանք­նե­րէն մին ալ այն է, որ յո­բե­լե­նա­կան այս ընթ­րի­քին առ­թիւ Հա­յաս­տա­նէն պի­տի գայ նաեւ «Մա­րալ»ի նուա­գա­կից­նե­րու խում­բը, Էտ­կար Խա­չատրեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջին տա­րի­նե­րուն «Մա­րալ»ի ե­լոյթ­նե­րը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուին Հա­յաս­տա­նէ փու­թա­ցած նուա­գա­կից­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Հա­մոյ­թի ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն ի­մաս­տով կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի նուա­գա­խում­բին մա­կար­դա­կը։ Նուա­գա­խում­բին եւ պա­րա­խում­բին մի­ջեւ ա­պա­հո­վուած ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը ար­դէն նոր հար­թու­թեան մը վրայ դրած է «Մա­րալ»ի տա­րած աշ­խա­տան­քը։ Հա­յաս­տա­նէն փու­թա­ցած նուա­գա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ ստեղ­ծուած են ան­նա­խըն­թաց ան­մի­ջա­կա­նու­թիւն, ըն­տա­նե­կան մթնո­լորտ։ Հե­տե­ւա­բար «Մա­րալ»ի ըն­տա­նի­քը զգա­ցա­կան մեծ նշա­նա­կու­թիւն կը վե­րագ­րէ նուա­գա­խում­բի ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեան՝ 35-ա­մեա­կի այս յո­բե­լե­նա­կան ընթ­րի­քին, որ այժ­մէն տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ հա­մա­կած է հա­մոյ­թի բո­լոր ան­դամ­ներն ու հա­մա­կիր­նե­րը։ «Մա­րալ»ի 35-ա­մեա­կի ընթ­րի­քը նա­խա­տե­սուած է Գնա­լը կղզիի լո­ղա­ւա­զա­նին շուր­ջ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015