ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ՄԵԾ ՅՈՅՍԵՐ ԴՐԱԾ Է ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻՆ ՎՐԱՅ

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը կը պատ­րաս­տուի այս շա­բա­թա­վեր­ջի տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, այս Կի­րա­կի Գում­գա­բուի մէջ պի­տի սար­քուի Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նը։ Այս տա­րի եւս Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը մեծ յոյ­սեր դրած է տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին վրայ, ո­րու ար­դիւն­քը ճա­կա­տագ­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նի թա­ղի վար­ժա­րա­նի պիւտ­ճէն հա­ւա­սա­րակշ­ռե­լու եւ ա­նոր եր­թը կա­յուն պա­հե­լու ճա­նա­պար­հին վրայ։ Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քին հիմ­նա­կան ա­պա­ւէ­նը կը հան­դի­սա­նայ մեր հա­մայն­քի նուի­րա­տու ո­գին ու զօ­րակ­ցու­թիւ­նը՝ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի դռնե­րը բաց պա­հե­լու հա­մար՝ մեր հա­մայն­քի ա­մե­նա­հա­մեստ խա­ւե­րու զա­ւակ­նե­րուն հա­մար։ Այս հան­գա­ման­քը ե­զա­կի բնոյթ մը կը վե­րագ­րէ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին, որ կը գո­յա­տե­ւէ հա­կա­ռակ լուրջ դժուա­րու­թիւն­նե­րու։

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մու­րատ Չա­քա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին ժրա­ջան ան­դա­մու­հի­նե­րէն Նուարդ Պա­րըն, Մարգ­րիտ Նալ­պանտ­ղա­զա­րօղ­լու եւ Ռա­քէլ Եաշ­կիւչ­լիւ­քալ, ո­րոնք մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցած էին տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ։

Թա­ղա­կան­նե­րը մատ­նան­շե­ցին, որ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը ֆի­զի­քա­կան պայ­ման­նե­րու տե­սա­կէ­տէ կա­տա­րե­լա­գոր­ծուած է այս կրթա­կան շրջա­նի սկիզ­բին։ Ար­դա­րեւ, դպրո­ցը օժ­տուած է կա­տա­րեալ ման­կա­պար­տէ­զով մը եւ ձմրան պար­տէ­զով եւ զու­գա­հե­ռա­բար նոր ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի մըն ալ կո­չուած է պաշ­տօ­նի։ Այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուած է շնոր­հիւ մեր բա­րե­րար­նե­րէն Բար­սեղ Սա­րայ­լըի նուի­րա­տուու­թեամբ։ Մաս­նա­գի­տա­կան ի­մաս­տով ալ յու­սադ­րիչ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րած են դպրո­ցի տղա­քը։ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ան­ցեալ տա­րուան ինն շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն ե­րե­քը յա­ջո­ղած են մուտք գոր­ծել «Ա­նա­տո­լու» լի­սէն։ Բաց աս­տի, տղա­քը ա­նան­տե­սե­լի յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րած են նաեւ TEOG-ի քննու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով։

Թա­ղա­կան­նե­րը շեշ­տե­ցին, որ Թոփ­գա­բուի ե­կե­ղե­ցին ու­նի միայն ե­րեք կա­լուած, ո­րոնց հա­սոյ­թը, ինչ­պէս նաեւ մեր բա­րե­րար­նե­րէն Ա­րէտ Եր­կա­նեա­նի եւ Բար­սեղ Սա­րայ­լըի հսկա­յա­կան նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րը կը հան­դի­սա­նան դպրո­ցի տա­րե­կան պիւտ­ճէին թթխմո­րը։ Մնա­ցեալ մասն ալ կը ծրագ­րեն ա­պա­հո­վել սի­րոյ սե­ղա­նի ըն­թաց­քին կա­տա­րուե­լիք հան­գա­նա­կու­թիւ­նով։

Թոփ­գա­բուի թա­ղա­կան­նե­րը մա­տա­ղօրհ­նու­թեան ըն­դա­ռաջ կրկնե­ցին ի­րենց կո­չը հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն, որ­պէս­զի մեր այս դպրո­ցը չան­տե­սուի եւ այն­տեղ յա­ճա­խող տղա­քը զերծ մնան խորթ զա­ւակ դասուե­լու զգա­ցու­մէն, շա­րու­նա­կե­լու հա­մար ի­րենց ու­սու­մը հա­մայն­քա­յին ջերմ մի­ջա­վայ­րի մը մէջ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 2, 2015