ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳ ՄԸ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ Կ՚ԵՆԹԱՐԿՈՒԻՆ

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նը հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Մեր վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը մեկ­նե­ցան ամ­րան ար­ձա­կուր­դի։ Մինչ այդ, այս մթնո­լոր­տին մէջ, ար­դէն հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս հետզ­հե­տէ ար­ձա­գանգ կը գտնեն դպրոց­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ վար­չա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս մեր կարգ մը վար­ժա­րան­նե­րու պա­րա­գա­յին տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թիւն­ներ խնդրոյ ա­ռար­կայ են։ Թէեւ տա­կա­ւին պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րուած չեն, սա­կայն հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն մօտ ար­դէն լսում­ներ կան տնօ­րէն­նե­րու փո­փո­խու­թեան վե­րա­բե­րեալ նիւ­թե­րու շուրջ։ Ներ­կա­յիս, ըստ էու­թեան, շրջա­նա­ռու­թեան մէջ են չորս վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թեան շուրջ լսում­ներ։

ԴՊՐԵ­ՎԱՆՔ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի տնօ­րէն Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան յա­ռա­ջի­կայ տա­րի պի­տի փո­խան­ցէ իր հեր­թը։ Ան ո­րո­շած է ըն­տա­նե­կան պատ­ճառ­նե­րով փո­խան­ցել տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի պաշ­տօ­նա­կան կար­գա­վի­ճա­կի վե­րա­հաս­տա­տու­մով այդ հաս­տա­տու­թե­նէն ներս սկսաւ նաեւ վե­րա­կա­ռուց­ման շրջան մը։ Եր­կար տաս­նա­մեակ­ներ վերջ գոր­ծի գլուխ ե­կաւ ընտ­րուած խնա­մա­կա­լու­թիւն մը։ Ա­կա­դե­մա­կան ի­մաս­տով այս շրջա­նի խորհր­դան­շա­նը ե­ղած էր Ար­մէն Սա­րու­խա­նեան, որ իր պաշ­տօ­նա­վա­րած ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին յա­ջո­ղեցաւ նոր շունչ մը բե­րել Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քին։ Կրթա­կան շրջա­նի վեր­ջին օ­րը դպրո­ցին մէջ ա­շա­կերտ­ներն ու Դպրե­վան­քի ըն­տա­նի­քի վա­րիչ­նե­րը յու­զում­նա­խառն մթնո­լոր­տի մը մէջ հրա­ժեշտ տուած են ի­րեն՝ բարձր գնա­հա­տանք ար­տա­յայ­տե­լով իր ներդ­րած վաս­տա­կին հա­մար։ Թէեւ խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը տա­կա­ւին պաշ­տօ­նա­պէս ո­չինչ յայ­տա­րա­րած է, սա­կայն հա­ւա­նա­կան է, որ յա­ռա­ջի­կայ տա­րի տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը ստանձ­նէ Ժա­նէթ Ա­ւե­տի­քօղ­լու։

ՄԱՅՐ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱՆ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան եւս յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի փո­խան­ցէ իր պաշ­տօ­նը։ Ան հանգս­տեան կը կո­չուի տա­րի­քի բե­րու­մով։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, իր մա­կա­նին ներ­քեւ Մայր վար­ժա­րա­նէն ներս ստեղ­ծուե­ցաւ ա­նան­տե­սե­լի շար­ժում մը թէ՛ կրթա­կան աշ­խա­տան­քի եւ թէ ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու տե­սա­կէ­տէ։

Ըստ ան­պաշ­տօն լսում­նե­րու, Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը յա­ռա­ջի­կայ տա­րի տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը պի­տի յանձ­նէ Թա­լին Նա­յի­րի։

ԳԱԼ­ՖԱԵԱՆ

Գալ­ֆաեան Տան տնօ­րէ­նու­հի Այ­տա Գա­յաէր յա­ռա­ջի­կայ տա­րի պի­տի փո­խան­ցէ իր պաշ­տօ­նը։ Խնա­մա­կա­լու­թիւ­նը ո­րո­շած է նման կար­գադ­րու­թիւն մը ը­նել։ Ըստ մեր ու­նե­ցած ան­պաշ­տօն տուեալ­նե­րուն, Գալ­ֆաեան Տան նոր տնօ­րէ­նու­հին պի­տի ըլ­լայ Թա­մար Ներ­կիզ, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի տնօ­րէ­նու­հին է։

Ե­ՇԻԼ­ԳԻՒՂ

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Ա­լէն Պիւ­յիւ­քէրն ալ յա­ռա­ջի­կայ կրթա­կան շրջա­նին պի­տի փո­խան­ցէ իր պաշ­տօ­նը։ Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դին եւ Ա­լէն Պիւ­յիւ­քէ­րի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը վեր­ջին շրջա­նին ար­դէն մատ­նուած են փա­կու­ղիի, հե­տե­ւա­բար գործ­նա­կա­նօ­րէն անհ­րա­ժեշտ դար­ձած է տնօ­րէ­նի փո­փո­խու­թիւ­նը։ Թաղային խոր­հուր­դը ներ­կա­յիս ո­րո­նում­նե­րու մէջ է՝ տնօ­րէ­նի թեկ­նա­ծու­նե­րու շուրջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 20, 2016