ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՈՒ ԳԵՐԱԶԱՆՑ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը կը շա­րու­նա­կէ կա­տա­րեալ մա­կար­դա­կի մը վրայ ան­թե­րի ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­ներ մա­տու­ցել եւ այս հան­գա­ման­քը պար­բե­րա­բար կը վե­րա­հաս­տա­տուի պատ­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ։ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան աղ­բիւր­նե­րը ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցան, որ վեր­ջերս հաս­տա­տու­թիւ­նը ան­ցած է ման­րակր­կիտ ընդ­հա­նուր քննու­թե­նէ մը։ Համ­բարձ­ման տօ­նի շրջա­նին, Գթու­թեան յար­կի հիմ­նադ­րու­թեան 183-րդ տա­րե­դար­ձի օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած է այս քննու­թիւ­նը, որ­մէ իս­կա­պէս յաղ­թա­կան ար­դիւն­քով մը դուրս ե­կած է Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը։ Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ի­րա­ւա­սու­նե­րը Գթու­թեան յար­կի հի­ւան­դա­նո­ցի բա­ժան­մուն­քէն ներս ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են սոյն քննու­թիւն­նե­րը։ Ա­ռող­ջա­պա­հա­կան բուն ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու մա­տու­ցուած բա­ժին­նե­րէն սկսեալ, մին­չեւ հի­ւան­դա­նո­ցի պար­տէզ­նե­րուն յար­դա­րու­մը՝ բա­զում չա­փա­նիշ­նե­րու լոյ­սին տակ կա­տա­րուած է հաս­տա­տու­թեան վե­րա­բե­րեալ ար­ժե­ւո­րու­մը։ Քննիչ­նե­րու վկա­յու­թեան հի­ման վրայ ար­դիւն­քը ար­դէն տե­ղե­կա­ցուած է հաս­տա­տու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան։ Սոյն ար­դիւն­քը իս­կա­պէս կու գայ վե­րա­հաս­տա­տել այն հան­գա­ման­քը, թէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցը թրքա­հա­յու­թեան պար­ծանքն է եւ այս հան­գա­ման­քը մեր ի­րա­կա­նու­թեան մօտ լոկ լո­զունգ մը չէ, այլ հա­մայն­քէն դուրս կա­տա­րուած ար­ժե­ւո­րում­նե­րուն ար­դիւն­քը ա­մէն ան­գամ կը վե­րա­հաս­տա­տեն հի­ւան­դա­նո­ցի հա­սած բարձր մա­կար­դա­կը եւ ա­նոր ար­ձա­նագ­րած վե­րել­քին ող­ջու­նե­լի ար­դիւն­քը։ Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան այս վեր­ջին ընդ­հա­նուր քննու­թեան ար­դիւնքն ալ հի­ւան­դա­նո­ցին տե­սա­կէ­տէ շատ փայ­լուն հա­մայ­նա­պատ­կե­րի մը վկա­յու­թիւ­նը դար­ձած է։ Ար­դա­րեւ, քննիչ­նե­րը 100-ի վրայ 98 նիշ սահ­մա­նած են Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցին հա­մար, ինչ որ կա­տա­րեա­լու­թեան, գե­րա­զան­ցու­թեան բնու­թագ­րու­մը կը հա­մա­րուի։

Ծա­նօթ է, որ ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի կող­մէ գլխա­ւո­րուած հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կա­յուն վե­րելք մը ա­պա­հո­ված է Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցին հա­մար։ Շի­րի­նօղ­լու եւ իր ըն­կեր­նե­րը լա­ւա­գոյնս ար­ժե­ւո­րած են նախ­կին շրջան­նե­րէն ի­րենց ա­ւան­դա­ծը եւ մեր հա­մայն­քին ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թեան առ­թած ե­ռան­դով, նոր տես­լա­կա­նով հաս­տա­տու­թիւ­նը հաս­ցու­ցած են այ­սօ­րուան մա­կար­դա­կին։

Այս փայ­լուն ար­դիւն­քին կա­պակ­ցու­թեամբ կը շնոր­հա­ւո­րենք Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը եւ բո­լոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, որոնք կ՚աշխատին նուիրումով ու յանձնառութեամբ։

 

Հինգշաբթի, Մայիս 21, 2015