ՍԻՊԻԼ ԱՄՆ ՊԻՏԻ ՄԵԿՆԻ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։ Այս վերջ­նոյն պատ­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րը հա­մեր­գի հրա­ւի­րած են եր­կու յայտ­նի մե­ներգ­չու­հի­ներ՝ Նու­նէ Ե­սա­յեանն ու Սի­պի­լը։ Ձեռ­նար­կին պի­տի մաս­նակ­ցին նաեւ Հա­մազ­գա­յի­նի «Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը եւ «Ա­րե­գակ» երգ­չա­խում­բը։

Ուս­տի, յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան Սի­պիլ ԱՄՆ պի­տի ու­ղե­ւո­րուի այս ձեռ­նար­կին հա­մար։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015